Aktualności

2011-01-25 Ile kosztują zmiany w stowarzyszeniach

Nowy, senacki projekt ustawy o stowarzyszeniach zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji dotyczących działalności stowarzyszeń. Propozycje te wymuszą zmiany statutów i pociągną za sobą konsekwencje finansowe dla organizacji. Jakie? Tego nikt nie liczy. Organizacje postanowiły więc same pokazać ile kosztować będą proponowane zmiany.

Grupa senatorów opracowała projekt Ustawy o zrzeszeniach, która od 1 stycznia 2013 roku miałaby  zastąpić obowiązujące od 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Jak wylicza Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), proponowane przepisy mogą objąć kilkadziesiąt tysięcy stowarzyszeń w całej Polsce.

Czego dotyczą nowe propozycje

Wszystkie stowarzyszenia, które albo otrzymały dotację z samorządu, albo prowadziły zbiórkę publiczną albo mają przychody w kwocie 50 tys. złotych rocznie, mają opublikować roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie. Aby przygotować plan finansowy konieczna będzie zmiana statutu (wprowadzenie informacji do kiedy taki plan stowarzyszenie uchwali). Plan finansowy oraz sprawozdanie będzie trzeba opublikować na swojej stronie internetowej, a stowarzyszenia korzystające z dotacji będą obowiązkowo prowadziły Biuletyn Informacji Publicznej. Zgodnie z  projektem, osoby niepełnoletnie nie będą mogły być członkami stowarzyszenia. A jeżeli stowarzyszenie ma oddziały terenowe - każdy z  nich w swojej nazwie będzie musiał zawierać oznaczenie - nazwa organizacji + dopisek "oddział z siedzibą w ..." + nazwa miasta.

Po wprowadzeniu ustawy stowarzyszenia zwykłe (bez osobowości prawnej) otrzymają obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak podkreśla OFOP, senatorowie chcą zmienić ponad 100 innych ustaw. „Jednak w uzasadnieniu projektodawcy nie przedstawiają skutków finansowych, jakie projektowana ustawa będzie za sobą pociągać. Po przeanalizowaniu zaproponowanych zmian, Forum Darczyńców ocenia, że ewentualne przyjęcie tego aktu prawnego wygeneruje liczne koszty zarówno po stronie organizacji pozarządowych, jak i administracji."

Szybka kalkulacja

Dlatego też Forum Darczyńców, we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Siecią SPLOT przygotowało krótkie badanie (cztery pytania), które pozwoli oszacować, jakie koszty poniosą stowarzyszenia już działające w związku z projektowanymi dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi oraz zwiększeniem złożoności procedur.

Do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy wszystkie stowarzyszenia – Wasz udział jest bardzo ważny, bowiem (poprzez anonimową ankietę) pozwoli na zgromadzenie danych potrzebnych do obliczenia kosztów dostosowania statutów, wdrożenia nowych procedur sprawozdawczych oraz dokonania zmian w strukturze wewnętrznej organizacji. Wyniki ankiety będą podstawą w  ustaleniu, jakie koszty nałoży na stowarzyszenia ewentualne wprowadzenie danej regulacji w trzech wybranych aspektach.

-- Wypełnij ankietę --

Uwaga! Znamy już wyniki ankiety (proces ankietyzacji zakończył się 30 stycznia 2011 roku).

Jak podaje Forum Darczyńców:

"Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania dotyczące liczby godzin pracy potrzebnych do dostosowania statutów, wdrożenia nowych procedur sprawozdawczych oraz dokonania zmian w strukturze wewnętrznej organizacji.

Ankietę dostępną na stronie internetowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w dniach 21-30 stycznia 2011 r. wypełniły 92 osoby. Nie uwzględniając odpowiedzi najbardziej skrajnych, tj. po odjęciu pięciu najniższych i pięciu najwyższych wyników, otrzymaliśmy następujące dane: Średnio organizacje oceniły, że zmiana w statucie, w strukturze stowarzyszenia oraz wprowadzenie nowych procedur sprawozdawczych wymaga od jednej organizacji 339 godzin pracy. Przyjmując, że jedna roboczogodzina kosztuje 21,46 zł brutto, to koszt ww. czynności dostosowawczych dla jednej organizacji wyniósłby 7.275 zł brutto, a dla wszystkich 64.500 zarejestrowanych w Polsce stowarzyszeń około 470 mln zł."

Opis metodologii oraz pytania postawione w ankiecie dostępne są na stronie internetowej Forum Darczyńców.