Aktualności

2014-04-04 Idealny model konsultacji Programów współpracy z NGO?

Jak przygotować i przeprowadzić dobry proces konsultacji? Co to znaczy, że proces – dla administracji jak i dla III sektora – jest dobry? Jakie warunki muszą być spełnione, by taki proces zainicjować, przeprowadzić oraz by powodował oczekiwane przez oba sektory zmiany? Jak modelowy i zarazem realny w realizacji proces przeprowadzić w gminie, jak w powiecie, a jak na szczeblu województwa?

Powyższe pytania stanowiły główne kwestie problemowe dyskutowane podczas kolejnego, roboczego spotkania zespołu eksperckiego Federacji, które odbyło się 28 marca 2014 roku w Toruniu.

Różnorodne doświadczenia członków zespołu: pracy w samorządach różnych szczebli administracji, pracy w organizacjach pozarządowych, udziału w konsultacjach zarówno w roli ich organizatora jak i uczestnika, pozwalały na inspirującą wymianę opinii i poszukiwanie odpowiedzi na z pozoru proste pytanie: w jakich konsultacjach społecznych Programu współpracy JST z NGO chciałbym wziąć udział?

  • Rzetelnych i partnerskich – czyli prowadzonych jako zaplanowany proces od etapu konsultacji założeń programu, planowania jego kierunków, uwzględniających wnioski z realizacji programu w latach poprzednich i diagnozowane aktualnie potrzeby,
  • Otwartych na zmiany – prowadzonych z nastawieniem na poprawę dotychczas stosowanych w programie rozwiązań, z gotowością do otwartej dyskusji o potrzebach, skuteczności dotychczasowych rozwiązań, z gotowością do zmiany w zakresie priorytetowych zadań publicznych, oczekiwanych efektów realizacji programu.
  • Prowadzonych metodą grup roboczych/reprezentatywnych – konieczne zadbanie o partycypacyjny charakter procesów konsultacyjnych, włączanie przedstawicieli samorządu (urzędów, jednostek organizacyjnych, radnych), przedstawicieli organizacji pozarządowych (rozumianych szeroko zgodnie z art.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), umożliwiając konstruktywną, cykliczną pracę i zapewniając warunki dla współdecydowania.
  • Traktujących konsultacje społeczne jako proces partycypacyjny ułatwiający odniesienie się do istotnych elementów programu na etapie jego planowania (np. priorytetowe zadania publiczne, współpraca finansowa i pozafinansowa), a nie swoistą ‘kosmetykę’ projektu dokumentu o nazwie Program współpracy…

Wnioski z pracy zespołu eksperckiego Federacji – obejmujące także efekty poprzedniego spotkania nt. ewaluacji programów współpracy – zostaną w formie praktycznych propozycji rozwiązań udostępnione w formie broszur i poradnika w II kwartale 2014 roku.Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.