Aktualności

2017-01-30 Dzieje się! Podsumowanie działań Federacji w 2016 roku

Certyfikacja „Organizacja sprawdzona” i wyróżnienia „Proobywatelski samorząd”, projekt rozwijający partycypację obywatelską w gminach, modele wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością intelektualną, aktywność na rzecz lepszych funduszy unijnych – to główne elementy aktywności Federacji w 2016 roku. Czas na krótkie podsumowanie tych działań.

Wspólne przedsięwzięcia organizacji członkowskich
W minionym roku do Federacji przystąpiło 6 organizacji z regionu i liczba członków wzrosła do 31 organizacji. Współpraca między organizacjami to wzajemne wspieranie się w działalności, tej codziennej, ale też tej innowacyjnej i możliwej do realizacji wyłącznie dzięki wspólnemu zaangażowaniu. Dobrymi przykładami takich wspólnych działań są zwłaszcza doświadczenia powstawania modelu środowiskowego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przygotowanego między kwietniem a wrześniem 2016), jak i modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną (powstającego od listopada 2016 do marca 2017). Trzeci przykład to wspólne działanie na rzecz monitoringu instytucji publicznych pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.

Photo by Felipe Skroski, freeimages.com

1* Model leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych został wypracowany w partnerstwie RC-fundacji konsultingu i rehabilitacji, Fundacji „Wiatrak” i Federacji. Model jest rozwiązaniem przygotowanym przez zespół ponad 20 osób z różnymi doświadczeniami i pomysłami, które na co dzień stykają się z problemami zaburzeń psychicznych (lekarze, społecznicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, osoby z zaburzeniami psychicznymi, członkowie rodzin osób chorujących). Model zakłada, że wsparcie dla osób z zaburzeniami jest najbardziej skuteczne i najbardziej potrzebne na poziomie powiatowym, blisko miejsca zamieszkania potrzebujących. Dlatego w pomoc osobom chorującym zaangażowane powinno być lokalne środowisko. Na sześciu spotkaniach konsultacyjnych zrealizowanych przez Federację w pięciu miastach regionu (Brodnica, Bydgoszcz, Chełmno, Toruń, Włocławek) model został zaprezentowany i omówiony, a następnie przedyskutowany z uczestnikami. Wypracowany pomysł został zakwalifikowany do konkursu ze środków unijnych, w którym będzie testowany. Więcej o tym przedsięwzięciu >>>.

2* Natomiast wspólny projekt Fundacji Arkadia, Fundacji Daj Szansę, Stowarzyszenia Subicere i Federacji dotyczy innej grupy potrzebujących – osób z niepełnosprawnością intelektualną. Również dla tej grupy osób powstaje modelowe rozwiązanie jej wspierania oparte o lokalne zasoby i realizowane w najbliższym środowisku. Przygotowanie modelu ma podobny przebieg: organizacje powołały 30-osobowy zespół, w którego aktywność zaangażowali się przedstawiciele powiatowych i gminnych samorządów, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, organizacji działających środowiskowo oraz rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością. W lutym 2017 roku model zostanie poddany konsultacjom, które mają pomóc go rozwinąć i ulepszyć (więcej na ten temat >>>).

3*
Trzecia ze wspólnych inicjatyw to przedsięwzięcie służące monitoringowi instytucji publicznych pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Projekt został złożony w konkursie przez trzy organizacje członkowskie Federacji – Fundacja Stabilo, Fundacja ArkadiaFundacja Court Watch Polska – i jeszcze w grudniu 2016 roku uzyskał dofinansowanie ze środków PO WER. Przedsięwzięcie ma charakter regionalny (wojewódzki) a jego celem jest przegląd zadań 50 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wobec każdej z ww. jednostek zaplanowano dokonanie analizy realizowanych przez nią zadań oraz opracowanie dla wszystkich objętych przeglądem rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji. Wypracowane rekomendacje zmian zostaną przekazane do instytucji monitorowanych a następnie zostanie zweryfikowane ich wprowadzenie. Więcej o tym projekcie >>>.

Photo by Marcelo Moura, freeimages.com

Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Bardzo ważnym działaniem Federacji od 2016 roku jest wspólny projekt z Fundacją Stabilo, który służy upowszechnianiu partycypacji obywatelskiej w obszarze, w którym głos obywateli jest słabo słyszalny – w planowaniu przestrzennym. W projekcie, którym objęliśmy cztery województwa, pracujemy z 25 gminami, które po przygotowaniu do konsultacji społecznych dostaną od nas granty na realizację konsultacji. W 2016 roku wyłoniliśmy 18 gmin-uczestników tego przedsięwzięcia. Już od marca 2017 gminy te realizować będą procesy konsultacyjne w oparciu o środki przyznane przez Federację na działania wspólnie z mieszkańcami. Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są tutaj >>>.
 

Certyfikat „Organizacja sprawdzona”
Na przełomie 2015 i 2016 roku ogłosiliśmy laureatów certyfikatów „Organizacja sprawdzona” – wyróżnienia te zostały przyznane już po raz trzeci. Do 12 wyróżnionych w poprzednich latach dołączyły 4 kolejne organizacje. W certyfikacji nie ma znaczenia, czy organizacja ma wielu czy też kilku członków. Nie jest ważne jaki jest zasięg jej działania, ani też dla jakiej grupy odbiorców powstała. Ważne, aby organizacja działając dla innych, działała z oddaniem, stawała się coraz bardziej profesjonalna, a swoją aktywnością potrafiła „zarazić” innych.
Certyfikacja „Organizacja sprawdzona” ma za zadanie promować działalność pozarządową, poprawiać wizerunek III sektora, ale także promować organizacje wyróżnione certyfikatem. Dlatego Federacja jako organizator procesu stosuje różne rozwiązania i narzędzia do upowszechniania informacji o „certyfikowanych entuzjastach”, czyli organizacjach-laureatach certyfikacji. Mieliśmy konferencję na której ogłosiliśmy wyróżnienia, jak i kolportowaliśmy publikację o wyróżnionych. Więcej o certyfikacji tutaj >>>.

Wyróżnienie „Proobywatelski samorząd” i XVII Forum NGO
W trakcie organizowanego przez Federację XVII Forum NGO Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaliśmy trzech samorządom z województwa kujawsko-pomorskiego wyróżnienia  „Proobywatelski samorząd”. Celem tej inicjatywy Federacji jest wyróżnianie samorządów gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą wysokiej jakości współpracę z organizacjami pozarządowymi i tworzą przestrzeń dla aktywności obywatelskiej. Więcej o tej inicjatywie tutaj >>>.

XVII Forum NGO, czyli regionalne, doroczne spotkanie kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych zgromadziło ponad 140 uczestników z ponad 80 organizacji. Forum było okazją do dzielenia się wiedzą, spotkań, dyskusji i integracji. W trakcie Forum ogłosiliśmy również laureatów konkursu „Wolontariat w akcji 2016”. Przedsięwzięcie zostało podsumowane m.in. materiałem filmowym i bogatą dokumentacją fotograficzną. Więcej informacji tutaj >>>.
 

O lepsze fundusze unijne
Przedstawiciele Federacji są obecni w wielu gremiach i zespołach międzysektorowych, jak rady działalności pożytku publicznego, zespoły robocze i inicjatywne oraz grupy eksperckie. Federacja angażuje się również w konsultacje społeczne, które sama często inicjuje, jak i prowadzi poświęcony konsultacjom serwis internetowy stacja-konsultacja.pl.

Jednym z elementów działań rzeczniczych jest zaangażowanie przedstawicieli Federacji i organizacji związanych z Federacją w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Zagadnienie dostępności funduszy jest ważne dla wielu organizacji pozarządowych, dlatego też tematyka funduszy, ich szerszej dostępności dla NGO i uproszczeń w realizacji kilkakrotnie była przedmiotem zainteresowania Federacji – zainicjowaliśmy m.in. otwartą dyskusję nad uproszczeniami w funkcjonowaniu Generatora wniosków, zaproponowaliśmy zmiany w systemie wdrażania funduszy, włączyliśmy się w Forum ds. uproszczeń funduszy przy Ministrze Rozwoju. Aby uprościć kontakt z przedstawicielami NGO w Komitecie Monitorującym stworzyliśmy m.in. grupę dyskusyjną dla organizacji pozarządowych. Wiele z tych działań zaowocuje zmianami i ulepszeniami w funduszach od 2017 roku.