Aktualności

2018-02-24 Co działa a co nie działa w konsultacjach. Po II Forum Konsultacyjnym

Wymiana doświadczeń, prezentacje dobrych (i tych gorszych) praktyk w procesach konsultacji społecznych, prelekcje i warsztaty oraz sieciowanie „międzygminne” i  „międzyregionalne” – to w skrócie program II Forum Konsultacyjnego, które zorganizowaliśmy 23. lutego br. w Gdańsku.

Forum to spotkanie reprezentantów gmin, które korzystają z grantów od Federacji na realizację procesów szerokich konsultacji społecznych związanych z planowaniem przestrzennym. Gminy, przy wsparciu finansowym z  grantu, konsultują projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków rozwoju. Każdy proces konsultacji, bez względu na rodzaj dokumentu, włącza aktywnie mieszkańców, bazuje na szerokiej informacji i dobrej komunikacji z  uczestnikami, prowadzony jest różnorodnymi metodami warsztatowymi i  interaktywnymi, przybliża wiedzę ekspercką mieszkańcom. Wszystko w celu ułatwienia świadomego współdecydowania o zagospodarowaniu przestrzeni w  gminach.

Uczestnicy gdańskiego Forum wzięli udział w ciekawym i  praktycznym spotkaniu z Pawłem Jaworskim (urbanistą, ekspertem konsultacji) nt. sposobów aktywizowania lokalnej społeczności w  konsultacjach społecznych. Znalazło się też miejsce na prezentację pomysłów wybranych gmin na kontynuację procesu konsultacyjnego w tzw. II etapie konsultacji tj. w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu planistycznego uzgodnionego z mieszkańcami w pierwszym etapie konsultacji. „Wyłożenie” jest obowiązkiem ustawowym, a Federacja przekazuje gminom granty na realizację dodatkowych, czyli ponad „ustawowe minimum”,  form aktywizujących mieszkańców do dyskusji nad dokumentem planistycznym. Ponieważ wiele z 25 gmin, które otrzymały grant na działania partycypacyjne kończy lub zakończyło już pierwszy etap konsultacji, dyskusja nad tym jak kontynuować konsultacje pozwoliła na wymianę cennych opinii i porad dotyczących skuteczności zastosowania konkretnych narzędzi i metod konsultacyjnych, zarówno służących bezpośredniemu włączeniu mieszkańców (m.in. spotkania konsultacyjne, warsztaty world cafe, spotkania focusowe, spacery badawcze) oraz metod zdalnych (on-line, geoankiet, map interaktywnych, GIS, makiet przestrzeni).

O doświadczeniach z II etapu konsultacji porozmawiamy na kolejnym, 3. Forum Konsultacyjnym już w czerwcu br. w Toruniu.

Forum Konsultacyjne w Gdańsku jest elementem projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”, który Federacja realizuje w partnerstwie z Fundacją Stabilo. Więcej o tym przedsięwzięciu piszemy tutaj >>.