Aktualności

2022-05-09 Był apel, jest odpowiedź - korespondencja z Marszałkiem Województwa

Otrzymaliśmy odpowiedź Marszałka Województwa na nasz apel skierowany do Zarządu Województwa ws. szerszego włączenia organizacji pozarządowych w przygotowanie nowego programu wykorzystującego środki UE dla naszego regionu.

Przypomnijmy, że w drugiej połowie marca br., po analizie raportu przygotowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) wskazującego na „bardzo wysokie ryzyko” odrzucenia projektu „nowego RPO” dla województwa kujawsko-pomorskiego przez Komisję Europejską, skierowaliśmy apel do Marszałka i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z treścią raportu OFOP powodem odrzucenia projektu "nowego RPO" może być naruszenie zasady partnerstwa w związku z niewystarczającym włączeniem partnerów społeczeństwa obywatelskiego w przygotowaniu projektu programu. Jednocześnie nasze województwo jest jednym z dwóch w kraju, które nie planują w nowym programie środków na „budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego” (tzw. mechanizm 0,25% EFS+). Dlatego w naszym apelu wzywaliśmy do przystąpienie do wspólnych z organizacjami pozarządowymi działań na rzecz stworzenia faktycznego partnerstwa międzysektorowego służącego rozwojowi regionu oraz do przeprowadzenia cyklu roboczych spotkań i warsztatów nad stworzeniem mechanizmu 0,25% EFS+ dla naszego województwa i włączenie mechanizmu 0,25% EFS+ do programu (pełen tekst apelu Federacji przeczytacie w tym linku >>).

W drugiej połowie kwietnia br. otrzymaliśmy odpowiedź od Marszałka Województwa, w której Marszałek „zaprzecza stwierdzeniom wskazanym w apelu”, zaznaczając, że „przeprowadzając procedurę powołania przedstawicieli strony pozarządowej [do prac w Zespole ds. programowania perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027] wysyłano zaproszenia zarówno do członków Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020, jak i bezpośrednio do organizacji pozarządowych nie mających reprezentacji w Komitecie Monitorującym z którymi urząd dotychczas w różnych obszarach współpracował”. W liście wskazano także: „Z żalem przyznam, iż niewielka liczba organizacji wykazała zainteresowanie uczestnictwem w pracach Zespołu. Nadmienię, że zauważając małą reprezentację trzeciego sektora podjęliśmy prace nad rozszerzeniem składu Zespołu. Jednakże z 25 wysłanych 15 lutego br. zaproszeń jedynie 3 organizacje wyraziły chęć współpracy.".

Z kolei w kwestii dotyczącej tzw. mechanizmu 0,25% EFS+, tj. przeznaczenia części środków programu na rozwój organizacji obywatelskich, Marszałek Województwa napisał, że w opinii urzędu „zagwarantowanie kwoty 0,25% środków EFS+ na budowanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego, dotyczy alokacji przyznanej całemu państwu członkowskiemu [...] Powyższy mechanizm zastosowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w programie krajowym Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, gdzie planowane jest przeznaczenie nawet 0,5% całości środków EFS+ na realizację omawianego celu, w dużej mierze już wypełnia ten obowiązek." Marszałek wskazuje, że w Kujawsko-Pomorskiem przeznaczone ma być 0,1% środków EFS na ww. działania służące rozwojowi organizacji pozarządowych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią odpowiedzi udzielonej przez Marszałka Województwa >>

**************************************

Komentarz:

Nie chcemy polemizować z treścią odpowiedzi podpisaną przez Marszałka Województwa, zachęcając wszystkich do zapoznania tak z treścią apelu, jak i odpowiedzi, mimo, że nie na wszystkie informacje wskazane w naszym apelu otrzymaliśmy odpowiedź (nadal brakuje wyjaśnienia np. dlaczego jako organizacje pozarządowe urząd traktuje także uczelnie wyższe i partnerów gospodarczych, jak też dlaczego do udziału w tworzeniu nowego programu finansowanego z UE zapraszane są wybrane organizacje pozarządowe). Jednak zwracamy uwagę, że błędnie wskazano funkcje adresatów listu, a w pewnej części list wydaje się być adresowany do OFOP, a nie do Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (we fragmencie, w którym przywołano prowadzoną wcześniej korespondencję), jak też podkreślamy, że całkowicie fałszywa jest informacja jakoby na spotkaniu z udziałem prezesa naszej Federacji ustalono kwotę środków, która zostanie przeznaczna na rozwój organizacji pozarządowych.
Zarząd Federacji