Aktualności

2014-02-06 Analiza i diagnoza w Programach współpracy JST z NGO

Styczniowe spotkanie zespołu eksperckiego Federacji było poświęcone pracy nad celowością i metodami prowadzenia analizy stanu wyjściowego oraz diagnozy potrzeb i problemów w procesie przygotowania programów współpracy samorządów z III sektorem.

Wyszliśmy od pytań kluczowych: (1) komu i czemu służyć ma program współpracy? (2) co i jak warto diagnozować? (3) czego nie wiemy o rzeczywistości obejmowanej przez ten dokument: o stanie i jakości współpracy administracji z sektorem obywatelskim? O wzajemnych relacjach, które program może wspierać lub ograniczać? Jakich form (finansowych i pozafinansowych) współdziałania obu sektorów oczekują urzędnicy oraz pozarządowcy? Jakie jest ‘umiejscowienie’ i rola programu wśród innych dokumentów planistycznych samorządów? Pomocne w dyskusji było także "Badanie kondycji III sektora i wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim".

Wnioski z pracy zespołu, w którym współdziałają przedstawiciele administracji publicznej wszystkich szczebli tj. gminnego, powiatowego, regionalnego oraz liderzy organizacji pozarządowych skupionych w Federacji, zostaną w formie praktycznych propozycji rozwiązań zostaną udostępnione w formie broszurki w I kwartale br.

Mimo, iż Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie jej nie wymaga, naszym zdaniem analiza i diagnoza stanu współpracy, wzajemnych relacji, kondycji III sektora oraz potrzeb i problemów jest konieczna dla przygotowania projektu rocznego Programu współpracy JST z NGO. Bez niej nie wiemy co i dlaczego chcemy zmieniać (cele), w jakich obszarach działać (priorytetowe zadania publiczne), jakie efekty oba sektory zadowolą (rezultaty programu).


 
 


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.