Aktualności

2021-11-20 Zapraszamy do Federacji, czyli... rzecz o Federacji (część 6)

Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych zakładało dziewięć organizacji, a dzisiaj uczestniczy w niej 35 stowarzyszeń i fundacji. Zapraszamy do przystąpienia do Federacji i do wspólnego budowania z nami silnego III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.

Nie tylko wspólne działania, ale w tym samym stopniu tworzenie płaszczyzny kontaktów i wspólna integracja pozwalają nam budować coraz silniejsze więzy między organizacjami członkowskimi. Dbamy o to, aby tworzyć przestrzeń do wspólnych spotkań. Jednym z takich rozwiązań są cotygodniowe śniadania pozarządowe, które mają pomóc w zacieśnianiu współpracy między organizacjami. To oczywiście bardzo prosta forma komunikacji i współpracy, ale pomaga w rozmowach na luźne, a czasami bardzo poważne tematy. Innym rozwiązaniem na rzecz integracji są spotkania z elementami szkoleniowymi. Najczęściej dotyczą zmieniających się zagadnień prawnych, bądź podnoszenia kompetencji, ale nierzadko mają charakter spotkań tematycznych, w tym również przygotowujących do aplikowania w konkursach o środki publiczne. Ze spotkań poświęconych źródłom finansowania często biorą się wspólne inicjatywy projektowe, chociaż projekty partnerskie powstają równie często jako planowe działania zapoczątkowane wspólną diagnozą potrzeby łączenia doświadczeń i potencjałów organizacji członkowskich na rzecz realizacji szerszych przedsięwzięć, których pojedyncze organizacje nie byłyby w stanie zrealizować samodzielnie.

Federacja jest otwarta na udział w niej kolejnych organizacji pozarządowych, a procedura przystąpienia do Federacji jest bardzo prosta i można ją opisać w trzech punktach:


1.
Organizacja zainteresowana przystąpieniem do Federacji składa pisemny wniosek o przyjęcie. Nie mamy wzoru, ani formularza takiego wniosku. Potrzebny jest pisemny akces, a nie poprawnie wypełniony formularz. Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji za ostatni zamknięty rok obrachunkowy.

2. Do wniosku o przyjęcie należy załączyć dwie pisemne rekomendacje od innych członków Federacji, w tym od jednej organizacji, która ma swojego reprezentanta w zarządzie Federacji. A co zrobić gdy aplikująca organizacja nie ma takich rekomendacji? Trzeba zwrócić się do zarządu Federacji o pomoc w uzyskaniu rekomendacji. Wówczas spotykamy się, rozmawiamy i wystawiamy rekomendacje.

3. Przyjęcie organizacji następuje w drodze uchwały zarządu Federacji. Federacja jest organizacją członkowską, a w organizacjach członkowskich wymagane są składki. Składka roczna w Federacji to sześćdziesiąt złotych.
 

Wśród naszych najnowszych działań, czyli tych, które podjęliśmy w 2021 roku są przede wszystkim (1) rozpoczęcie kampanii fundraisingowej „Fundusz Kopernikański”, przygotowanej wspólnie przez organizacje członkowskie. Środki pozyskane w wyniku działania Funduszu zostaną przeznaczone na inicjatywy organizacji należących do Federacji, ale także na realizację planów rozwojowych Federacji; (2) uruchomienie „sekretariatu rzeczniczego”, którego zadaniem jest wspieranie reprezentantek i reprezentantów NGO w gremiach opiniodawczo-doradczych, ale także bieżące monitorowanie i upowszechnianie aktywności tych gremiów, w tym aktywności ich pozarządowych członków; (3) rozpoczęcie współpracy ponadnarodowej w oparciu o „Plan współpracy ponadnarodowej”, który przygotowaliśmy wspólnie w gronie organizacji członkowskich. Jeszcze w 2021 roku zaplanowaliśmy wyjazdy zagraniczne i spotkania z partnerami w Gruzji, w Niemczech i w Norwegii; (4) rozszerzenie działań na rzecz rozwoju wolontariatu poprzez przygotowanie realizatorów i wsparcie finansowe dla akcji społecznych przeprowadzanych lokalnie, mini-granty na rzecz projektów wolontariatu i bony edukacyjne dla wolontariuszy. W kończącym się roku przeprowadziliśmy ponad 20 różnych działań związanych z wolontariatem.

Dzięki zaangażowaniu organizacji tworzących Federację, dzisiaj możemy powiedzieć, że osiągamy aktywnie wszystkie cele, które zakładając Federację ustaliliśmy jako wspólne i wpisaliśmy do statutu. Jednak na takim przekonaniu się nie kończy. Co kilka lat w Federacji przyjmujemy „plany strategiczne”, które określają nasze priorytety na najbliższe lata i które po upływie czasu, na jaki zostały przyjęte, poddawane są weryfikacji pod względem ich efektywności i przydatności. Obecnie jesteśmy w takim punkcie. Planujemy naszą przyszłość na kolejne pięć lat opracowując kolejną strategię rozwoju.

Dołączcie do nas i działajmy razem! 

* * * * * * * *

Wcześniejsze teksty z cyklu "Rzecz o Federacji" znajdziecie tutaj: "Wspólne działanie organizacji" / "Wspieramy sektor obywatelski" / "Reprezentujemy organizacje" / "Rozwijamy partycypację obywatelską" / "Trzy filmy o aktywności pozarządowej".

A publikację podsumowującą pierwsze dziesięć lat aktywności Federacji, która powstała w grudniu 2020 roku możecie pobrać tutaj: "Pierwsze dziesięć lat".