Aktualności

2021-04-14 Wspólne działanie organizacji, czyli rzecz o Federacji (część 1)

Czy warto być w Federacji? A jak w ogóle działa Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych? I kto jest jej członkiem? W kilku kolejnych tekstach na naszej stronie www chcemy odpowiedzieć na te pytania i zachęcić do uczestnictwa w budowaniu i w działaniach organizacji sieciowej, jaką w Federacji tworzymy.

Niedawno informowaliśmy o powstaniu publikacji podsumowującej nasze działania w pierwszych dziesięciu latach naszej aktywności. Wydawnictwo to trafiło do blisko tysiąca organizacji i instytucji w regionie. Tym podsumowaniem chcemy dzielić się także w internecie, przybliżyć nasze działania i zachęcić do kontaktu z nami oraz do członkostwa w Federacji.

Działalność organizacji sieciowych takich jak Federacja, jak i samo „sieciowanie” nie są popularne w polskim III sektorze, dlatego chcemy opowiedzieć o tym jak jedna aktywność w Federacji prowadzi nas do kolejnej i czym, w coraz liczniejszej grupie organizacji pozarządowych, obecnie się zajmujemy. A faktycznie minęło nam niedawno dziesięć lat działalności, bowiem Federację powołaliśmy w formie związku stowarzyszeń w 2010 roku. Była to decyzja dziewięciu organizacji-założycieli i wynik działań stworzonego przez nas trzy lata wcześniej Porozumienia o współpracy toruńskich organizacji pozarządowych. Inaczej mówiąc, powstanie Federacji nie było wynikiem projektu lub nagłej potrzeby, ale efektem wspólnych przedsięwzięć, spotkań i przemyśleń w grupie Porozumienia. W statucie Federacji określiliśmy kilka celów, z których każdy dotyczył innej sfery naszych zainteresowań, m.in. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, umacniania poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, wypowiadania się w sprawie uregulowań prawnych czy wspierania działalności organizacji członkowskich. Oczywiście tak wówczas, jak i dzisiaj cele te są tylko luźno związane z zadaniami statutowymi poszczególnych członków Federacji. Dlatego rolą Federacji było i jest podejmowanie aktywności w sprawach, które są wspólne dla organizacji członkowskich, a którymi organizacje te najczęściej się nie zajmują.

Na początku naszej drogi, zdając sobie sprawę z tego, że „organizacje to ludzie” i to oni faktycznie stanowią o jakości działań organizacji, powołaliśmy przy Federacji zespół ekspercki, który zaczął wyznaczać kierunki rozwoju i je realizować. Stopniowo budowaliśmy w ten sposób wspólnotę, a metoda pracy w formule zespołów eksperckich sprawdza się u nas do dziś. Tworzenie Federacji zaczęliśmy „od siebie”. Najpierw nazwaliśmy wartości i zasady etyczne, które są dla nas ważne i nas łączą, aby wypracować wewnętrzny system standardów działania dla Federacji, jak i dla organizacji członkowskich. Tak powstała „Karta zasad organizacji pozarządowej”, jak i „narzędzie samooceny”, które służy wewnętrznej samoocenie organizacji, określaniu jej celów, silnych stron i deficytów, a przede wszystkim budowaniu wspólnoty. Dopiero tak przygotowani zaplanowaliśmy zaangażowanie się w kwestie współpracy międzysektorowej, zwłaszcza z administracją publiczną, aktywnie włączając się w konsultacje społeczne czy uczestnictwo w zespołach międzysektorowych. Dodatkowym elementem, na którym się skoncentrowaliśmy było promowanie III sektora i aktywności obywatelskiej. W codziennej działalności widzieliśmy zbyt często niezrozumienie dla aktywności społecznej, by nie włączyć się w budowanie rzetelnego wizerunku organizacji obywatelskich. Tak powstał proces wyróżniania organizacji pozarządowych certyfikatem „Organizacja sprawdzona”, jak i kampania na rzecz przekazywania 1% podatku dla organizacji z województwa.

Dzisiaj Federacja to ponad 30 organizacji z kilku miejscowości w różnych częściach regionu, głównie organizacji z wieloletnią historią, stałymi działaniami i stałym personelem, które aktywnie włączają się w kształtowanie i realizację celów Federacji. Współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami i samorządami, mamy reprezentantów w kilkunastu gremiach międzysektorowych, realizujemy projekty własne i z dofinansowaniem zewnętrznym, a z naszych propozycji i przedsięwzięć korzysta kilkaset osób rocznie. Jednak nadal motorem dla naszych działań jest wspólna dyskusja, wspólne wyciąganie wniosków, poszukiwanie rozwiązań i wzajemne wspieranie się pomysłami. Dzięki temu powstają inicjatywy adresowane do naszych członków, jak i do III sektora w regionie – najczęściej realizują je wspólnie organizacje członkowskie lub ich reprezentanci w Federacji.

Patrząc z perspektywy dziesięciu lat, możemy uznać, że jesteśmy… dobrze rozgrzani do dalszej aktywności. Do dalszego budowania trwałej sieci powiązań między organizacjami członkowskimi, rozwijania III sektora w województwie i podejmowania kolejnych wyzwań. Do udziału w tych działaniach zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z regionu, które podzielają nasze cele i zainteresowania.

Publikację podsumowującą dotychczasowe działania Federacji - "Pierwsze dziesięć lat" - można pobrać tutaj >>.