Aktualności

2019-03-17 Rozeznanie rynku: Warsztaty dot. rzecznictwa interesów (3/2.16/2019)
Photo by Cienpies Design, freeimages.com

Od dzisiaj do środy, 20 marca br. czekamy na oferty w zakresie prowadzenia warsztatu dla uczestników Szkoły Stanowienia Prawa - temat: "Rzecznictwo interesów i skuteczne lobbowanie".

Warsztat realizowany będzie w wymiarze 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 min.), a jego uczestnikami będą osoby na co dzień aktywne w organizacjach pozarządowych (liderzy i członkowie organizacji). Warsztat odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu w dn. 30 marca 2019 roku.

Zakres tematyczny warsztatu: Formy i zasady rzecznictwa. Skuteczne i nieskuteczne formy rzecznictwa prowadzonego przez organizacje pozarządowe. Zasady funkcjonowania lobbingu i praktyka lobbingu.

Ofertę/wycenę prosimy przesyłać mailem na adres fundacja@fundacja-torun.pl do 20 marca br. (środa). W ofercie prosimy o wskazanie dwóch elementów: kwoty brutto (pełnego kosztu prowadzenia warsztatu lub stawki godzinowej brutto) i oświadczenia o doświadczeniu Oferenta w brzmieniu: Oświadczam, że posiadam co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie tematycznym, którego dotyczy warsztat oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Program Szkoły Stanowienia Prawa dostępny jest tutaj >>.

Powyższe postępowanie jest prowadzone w myśl zasady rozeznania rynku opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu „Organizacje stanowią prawo”, który jest realizowany przez Federację w partnerstwie z CISTOR-Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo i Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie służy rozwojowi kompetenckich przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.
 


 
Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. rozeznania rynku 3/2.19/2019 (z 22 marca 2019 roku)

W trakcie trwania naboru ocen/wycen do Zamawiającego wpłynęły trzy ważne oferty, z których jedna wskazała cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia w kwocie 3.120,00 zł (tj. 390,00 zł/godzina szkolenia), druga wskazała cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia w kwocie 1.400,00 zł (tj. 175,00 zł/godzina szkolenia), a trzecia kwotę 1.700,00 zł (tj. 212,50 zł/godzina szkolenia). 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty!