Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach dokumentów strategicznych, programów współpracy, planów działań, jak też bierzemy udział w spotkaniach gremiów opiniodawczych. Jednocześnie zachęcamy organizacje pozarządowe do aktywności w konsultacjach tych dokumentów. Pomagamy także poszczególnym organizacjom pozarządowym w tworzeniu koncepcji projektów ich indywidualnych działań, konsultując pomysły, pomagając w ich opracowaniu, jak też w znalezieniu partnerów do konkretnych działań. Nasze działania są nieodpłatne dla odbiorców.

Konsultacjom dokumentów i pomysłów służy opracowany dla Federacji system internetowy stacja-konsultacja.pl, który umożliwia przesłanie dokumentu do konsultacji i, przede wszystkim, czynny w nich udział. Nasza aktywność na rzecz upowszechniania i rozwijania konsultacji to także wspólne przedsięwzięcie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych pn. "Monitoring funduszy europejskich", zrealizowany w 2015 roku. Natomiast z naszymi organizacjami członkowskimi pracowaliśmy wspólnie realizując konsultacje społeczne i odpowiadając za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji związanych z wypracowanymi przez organizacje innowacyjnymi modelami działań społecznych na rzecz konkretnych grup potrzebujących: "model środowiskowego leczenia zaburzeń psychicznych", który powstał w partnerstwie z RC-fundacją konsultingu i rehabilitacji i z Fundacją Wiatrak, a także "model wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną" wypracowany przez partnerstwo Fundacji Arkadia, Fundacji Daj Szansę, Stowarzyszenia Subicere i Federacji.

Natomiast z Fundacją Stabilo, Federacja jako lider projektu, zrealizowała projekt "Dobre konsultacje, dobry plan" między kwietniem 2016 a grudniem 2018 roku. W projekcie, realizowanym w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim 25 gmin zrealizowało ponad trzydzieści procesów konsultacyjnych w obszarze planowania przestrzennego – przygotowaliśmy gminy do konsultacji, a następnie udzieliliśmy im finansowego wsparcia na ich realizację (tzw. grantów na konsultacje). Kontynuuacją tych działań był realizowany przez Federacją projekt "Planowanie z mieszkańcami", który trwał od stycznia 2019 roku do czerwca 2022 roku i również przyczynił się do rozwijania udziału obywateli w procesach planowania przestrzennego. Tym razem wsparliśmy 28 gmin i 30 procesów konsultacyjnych.


 

Na przełomie 2013 i 2014 roku Federacja uruchomiła serwis stacja-konsultacja.pl, w którym zamieszczane są na bieżąco wszystkie dokumenty, w konsultacjach których Federacja oraz zrzeszone w niej organizacje biorą udział. W związku z tym nie publikujemy odrębnego zestawienia aktywności Federacji w konsultacjach na zasadach jak dla lat 2010-2013 (poniżej).

Zestawienie konsultacji społecznych, w których wzięliśmy udział w 2013 roku, wraz ze stanowiskiem Federacji i ostateczną (przyjętą) wersją poszczególnych dokumentów poddanych konsultacjom znaleźć można tutaj >>>
W 2013 roku Federacja zaangażowała się w kilka dodatkowych procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych (poza wskazanymi w zestawieniu powyżej), które były wieloetapowe, bazowały nie tylko na zgłaszaniu uwag w trakcie konsultacji pisemnych, ale także na udziale w pracach grup roboczych, inicjowaniu i prowadzeniu spotkań otwartych dla środowiska pozarządowego itp. Wiele z tych działań z 2013 roku opisują „raporty” publikowane na stronie internetowej Federacji w zakładce „Monitorujemy” (kliknij >>>).


Zestawienie konsultacji społecznych, w których wzięliśmy udział w 2012 roku, wraz z  konsultowanymi dokumentami, stanowiskiem Federacji i ostateczną (przyjętą) wersją poszczególnych dokumentów poddanych konsultacjom znaleźć można tutaj >>>

Zestawienie konsultacji społecznych, w których wzięliśmy udział w 2011 roku, wraz z  konsultowanymi dokumentami, stanowiskiem Federacji i ostateczną (przyjętą) wersją poszczególnych dokumentów poddanych konsultacjom znaleźć można tutaj >>>

Zestawienie konsultacji społecznych, w których wzięliśmy udział w 2010 roku, wraz z konsultowanymi dokumentami, stanowiskiem Federacji i ostateczną (przyjętą) wersją poszczególnych dokumentów poddanych konsultacjom znaleźć można tutaj >>>