Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach dokumentów strategicznych, programów współpracy, planów działań, jak też bierzemy udział w spotkaniach gremiów opiniodawczych. Jednocześnie zachęcamy organizacje pozarządowe do aktywności w konsultacjach tych dokumentów.
Pomagamy także poszczególnym organizacjom pozarządowym w tworzeniu koncepcji projektów ich indywidualnych działań, konsultując pomysły, pomagając w ich opracowaniu, jak też w znalezieniu partnerów do konkretnych działań. Nasze działania są nieodpłatne dla odbiorców.

Konsultacjom dokumentów i pomysłów służy opracowany dla Federacji system internetowy stacja-konsultacja.pl, który umożliwia przesłanie dokumentu do konsultacji i, przede wszystkim, czynny w nich udział.


 

Na przełomie 2013 i 2014 roku Federacja uruchomiła serwis stacja-konsultacja.pl, w którym zamieszczane są na bieżąco wszystkie dokumenty, w konsultacjach których Federacja oraz zrzeszone w niej organizacje biorą udział. W związku z tym nie publikujemy odrębnego zestawienia aktywności Federacji w konsultacjach na zasadach jak dla lat 2010-2013 (poniżej).

Zestawienie konsultacji społecznych, w których wzięliśmy udział w 2013 roku, wraz ze stanowiskiem Federacji i ostateczną (przyjętą) wersją poszczególnych dokumentów poddanych konsultacjom znaleźć można tutaj >>>
W 2013 roku Federacja zaangażowała się w kilka dodatkowych procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych (poza wskazanymi w zestawieniu powyżej), które były wieloetapowe, bazowały nie tylko na zgłaszaniu uwag w trakcie konsultacji pisemnych, ale także na udziale w pracach grup roboczych, inicjowaniu i prowadzeniu spotkań otwartych dla środowiska pozarządowego itp. Wiele z tych działań z 2013 roku opisują „raporty” publikowane na stronie internetowej Federacji w zakładce „Monitorujemy” (kliknij >>>).


Zestawienie konsultacji społecznych, w których wzięliśmy udział w 2012 roku, wraz z  konsultowanymi dokumentami, stanowiskiem Federacji i ostateczną (przyjętą) wersją poszczególnych dokumentów poddanych konsultacjom znaleźć można tutaj >>>

Zestawienie konsultacji społecznych, w których wzięliśmy udział w 2011 roku, wraz z  konsultowanymi dokumentami, stanowiskiem Federacji i ostateczną (przyjętą) wersją poszczególnych dokumentów poddanych konsultacjom znaleźć można tutaj >>>

Zestawienie konsultacji społecznych, w których wzięliśmy udział w 2010 roku, wraz z konsultowanymi dokumentami, stanowiskiem Federacji i ostateczną (przyjętą) wersją poszczególnych dokumentów poddanych konsultacjom znaleźć można tutaj >>>