Aktualności

2013-06-06 Z uporem po model. Nowe rozwiązanie w Toruniu

Prezydent Torunia zatwierdził wypracowany przez organizacje model wyłaniania przedstawicieli NGO do miejskich zespołów i grup roboczych. To duży sukces dla toruńskich organizacji, w którym spory udział ma Federacja.

Kwestia powoływania przedstawicieli organizacji do tworzonych przez miejski samorząd grup i zespołów była dyskutowana przez długi czas. Przed ponad rokiem, w maju 2012, Federacja oficjalnie zaprotestowała przeciwko stosowaniu metody losowania w wyłanianiu reprezentantów III sektora do gremium doradczych w Toruniu, co zdaniem Federacji podważało powagę tych gremiów, a nawet je dyskredytowało. Urząd zareagował szybko – w porozumieniu z Federacją zaplanowano na toruńskie forum organizacji w październiku 2012 roku warsztat dyskusyjny poświęcony wypracowaniu metody wyłaniania przedstawicieli toruńskich NGO. Burzliwą, ale i owocną dyskusję na Forum prowadzili reprezentanci Federacji – model powstał. Potem przetestowano jego wdrożenie w ramach naboru kandydatów do zespołu roboczego przygotowującego model budżetu partycypacyjnego.

Wówczas sprawą zajęła się Rada Pożytku Publicznego dla Miasta Torunia, która w oparciu o doświadczenia i kilkuetapową wewnętrzną dyskusję uszczegółowiła model wyłaniania przedstawicieli III sektora i przekazała go Prezydentowi Miasta Torunia, który listem z 29. maja br. poinformował Radę o decyzji wdrożenia zaproponowanego rozwiązania w działach Urzędu Miasta Torunia.

Model przewiduje, że do każdego z zespołu roboczych i gremiów opiniodawczo-doradczych, w których planuje się udział przedstawicieli środowiska pozarządowego  zainteresowane organizacje zgłaszają po jednym kandydacie. Następnie nazwiska kandydatów i nazwy zgłaszających ich organizacji trafiają na stronę internetową portalu dla NGO (orbitorun.pl) i rozpoczyna się „głosowanie rekomendacjami”. Każda organizacja ma jeden głos i może poprzeć jednego kandydata. Poprzeć czyli zarekomendować. Ostatecznego wskazania reprezentantów, wspierając się wynikiem głosowania, dokonuje toruńska Rada Pożytku Publicznego i wybór ten przekazuje Prezydentowi Miasta.