Aktualności

2010-12-20 Wszystko inaczej? Podsumowanie zmian w PO KL po 01.01. 2011

 

Od 01 stycznia 2011 roku zmieniają się liczne uregulowania związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiele z nich dotyczy bezpośrednio projektodawców, także tych, którzy podpisali umowy o dofinansowanie swoich projektów jeszcze w 2010 roku.
Dotychczas ogłoszono już nowe wersje kilku dokumentów (wytycznych) związanych z realizacją projektów EFS od 01.01. 2011 roku. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno zasad ubiegania się o środki, jak i realizacji i rozliczeń projektów. Poniżej przedstawiamy streszczenie najważniejszych zmian.

Nowy wzór wniosku, ale bez załączników
Wnioskujący o środki będą korzystać z nowego wzoru wniosku, którego struktura znacznie się zmieniła – w nowym wniosku znalazły się liczne pytania o tzw. wykonalność projektu, czyli zwłaszcza o to dzięki jakim informacjom (wskaźnikom) projektodawca ustali, że udało mu się osiągnąć założone przez niego cele projektu. Dlatego też wyliczenie celów będzie kluczowe, do poszczególnych celów przypisywane będą zadania projektu i wyniki ich realizacji (tzw. produktów). Wnioskodawcy projektów o wartości powyżej 2 mln złotych będą mieli dodatkowo obowiązek opisania ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu. Natomiast w projektach dla Działań 6.3, 7.3 oraz 9.5 (na rzecz tzw. inicjatyw lokalnych o wartości do 50 tys. PLN) obowiązywał będzie inny, znacznie uproszczony formularz wniosku. Jednocześnie projektodawcy nie będą już załączali do wniosków żadnych załączników (będzie to niezbędne wyłącznie w projektach ponadnarodowych). Wzory wniosku o dofinansowanie oraz opis procedur wyboru projektów PO KL zawierają Zasady dokonywania wyboru projektów w PO KL (dostępny jest również nowy wniosek o dofinansowanie projektu w wersji on-line).

Kto konsultuje ten ma
„Zasady dokonywania wyboru projektów w PO KL” zostały poddane konsultacjom społecznym, w których Federacja wzięła udział jako jedyna organizacja pozarządowa w kraju. Dzięki uwagom Federacji do „Zasad” wprowadzono m.in. uregulowania, które dają projektom partnerskim dwukrotnie dłuższy czas (10 dni roboczych) na składanie uzupełnień formalnych do wniosku, jak również poprawionych w wyniku negocjacji wersji wniosku. Federacja promowała to rozwiązanie, bowiem dotyczy ono często projektów organizacji pozarządowych – wnioski partnerskie muszą zostać podpisane przez wszystkich partnerów projektu, co powoduje, że procedura ta jest często znacznie dłuższa niż w projektach standardowych (bez partnerów).
 

Limity do utrzymania

Ubiegając się o dofinansowanie, projektodawca będzie musiał wziąć pod uwagę limity procentowe dla łącznych wydatków, jakie w projekcie można przeznaczyć na zarządzanie projektem, w tym na jego promocję (do 30% wartości projektu do 500 tys. złotych; 25% wartości projektu dla projektów między 500 tys. a 1 mln zł; 20% dla projektów między 1 a 2 mln zł; 15% dla projektów od 2 do 5 mln zł i 10% dla projektów powyżej 5 mln zł). Procent ten weryfikowany będzie nie tylko w momencie oceny projektów, ale także na zakończenie projektu (czy został utrzymany). Nowe uregulowania akcentują także konieczność szczegółowego dokumentowania czasu pracy personelu projektu (w tym również osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno-prawnych), a od komisji oceny projektów wymagają szczegółowego weryfikowania potrzeby zatrudnienia personelu w kontekście wielkości, złożoności, czasu trwania i charakteru projektu. Nowością jest również weryfikowanie już na etapie oceny formalnej rocznego poziomu obrotu projektodawcy (i ewentualnie partnerów) - obrót ten (przychód lub wartość wydatków w zależności od typu podmiotu) musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.

Po raz kolejny uszczegółowiono również kwestie związane z kosztami pośrednimi w projekcie, wyliczając szczegółowo katalog potencjalnych kosztów pośrednich i wskazując, że koszty te nie mogą znaleźć się w budżecie projektu po stronie kosztów bezpośrednich. Dla projektów, w których koszty pośrednie rozliczane będą ryczałtem obowiązywać będą limity procentowe uzależnione od wartości łącznej projektu.

W trakcie realizacji projektu przez podmioty pozarządowe konieczne będzie m.in. rozeznanie rynku (porównanie cen) i udokumentowanie rozeznania dla zakupów usług i towarów o wartości powyżej 20 tys. zł netto (porównanie przeprowadzane u co najmniej trzech potencjalnych dostawców/sprzedawców). Nowe „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” przewidują również obowiązywanie nowej zasady, nazwanej regułą proporcjonalności, odnoszącą się do weryfikowania założonych osiągnięć projektowych i ewentualnych redukcji przyznanych projektowi środków finansowych, w przypadku nieosiągnięcia jego założeń.

Niebawem ukażą się również zmienione wersje „Zasad finansowania PO KL” oraz „Zakresu realizacji projektów partnerskich w PO KL”, których konsultacje społeczne trwały jeszcze w listopadzie 2010 roku. Z projektami tych dokumentów oraz uwagami Federacji do ich treści można zapoznać się tutaj.