Aktualności

2016-03-24 Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego – nowe otwarcie
Photo by premier.gov.pl

Kilka zmian w dotychczasowych rozwiązaniach, w tym dotyczących RDPP i FIO oraz nowe inicjatywy jak stworzenie Polskiego Korpusu Solidarności zostały zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji w Kancelarii Premiera. Proponowane rozwiązania mają być teraz dyskutowane przez sektor pozarządowy i opracowane przez zespoły eksperckie powołane przez pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencja „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – nowe otwarcie” zorganizowana 23 marca br. w Warszawie była okazją do zaprezentowania pomysłów i planu prac nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którymi kieruje powołany w styczniu br. pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. W konferencji uczestniczyła także liczna grupa reprezentantów organizacji członkowskich Federacji.

Zaprezentowane rozwiązania i propozycje nie są jeszcze ukończone, a zgodnie z zobowiązaniem pełnomocnika rządu Wojciecha Kaczmarczyka mają być „punktem wyjścia do wspólnej rozmowy” z sektorem pozarządowym i do stworzenia „wspólnego dzieła”. Jako główne cele przyszłego Programu Rozwoju Społeczeństwa wskazuje się „uobywatelnienie” państwa oraz stworzenie przyjaznych warunków prawnych dla rozwoju aktywności obywatelskiej.

Propozycje i rozwiązania dotyczą 1* zmian instytucjonalnych, w tym ewolucji formuły, pozycji i kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP miałaby stać się organem doradczym premiera i organem przedstawicielskim sektora wybieranym w wyborach pośrednich z szerszymi niż dotąd kompetencjami) oraz utworzenie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO); 2* zmian ustawowych, które mają zniwelować „ustawowe bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” (np. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych, powrotu do 1% jako narzędzia wspierania organizacji pozarządowych czy wprowadzenie mechanizmów finansowania wieloletniego zleconych zadań); 3* zmian w FIO (w tym utworzenie linii budżetowej „rozwój instytucjonalny” organizacji pozarządowych oraz przeniesienie zarządzania FIO do NCRSO) i utworzenie nowych programów wsparcia (Funduszu Grantów Instytucjonalnych i Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych); 4* promocji wolontariatu długotrwałego i solidarności międzypokoleniowej (m.in. poprzez utworzenie Polskiego Korpusu Solidarności, w którym członkostwo przyznawane byłoby osobom zaangażowanym w sposób długotrwały i systematyczny w działania społeczne i pozwalałoby na uzyskanie konkretnego wsparcia jak stypendia czy zniżki w instytucjach kultury, edukacji i innych); 5* rozwoju edukacji obywatelskiej w szkole i w mediach publicznych (m.in. stworzenie programu wsparcia mediów obywatelskich, wykorzystanie w edukacji kształcenia umiejętności społecznych i inne).

Wskazane podczas konferencji pięć obszarów tematycznych, w tym wyliczenie konkretnych rozwiązań nie stanowi – zgodnie z założeniami autorów – gotowych pomysłów, ale ma być przedmiotem prac zespołów eksperckich, które powoła pełnomocnik, a dalej dyskusji w środowisku pozarządowym. Pierwszą okazją do takiej dyskusji była druga część konferencji w KPRM, podczas której odbyły się panele tematyczne dedykowane pięciu zagadnieniom. W konferencji, którą otworzyła premier Beata Szydło, uczestniczyło blisko 400 reprezentantów NGO.

Więcej o konferencji >>>
Strona internetowa pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego >>>