Aktualności

2011-11-08 Wkładu własnego w PO KL nie będzie!

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wycofało się z propozycji wnoszenia wkładu własnego do projektów PO KL od 2012 roku. Pomysł wkładu własnego wymaganego we wszystkich projektach konkursowych był krytykowany przez wiele podmiotów, zwłaszcza przez organizacje pozarządowe.

Przypomnijmy, że propozycja wkładu własnego pojawiła się w projekcie nowej wersji jednego z kluczowych dokumentów programu – Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP PO KL).  Dokument ten poddano konsultacjom społecznym (poprzez zgłaszanie uwag drogą elektroniczną) i proponowany zapis znalazł się w ogniu krytyki. Podmioty, które komentowały propozycję MRR, w tym Federacja, zostały zaproszone na spotkanie konsultacyjne w Warszawie. Obok Federacji, jedynego reprezentanta projektodawców z województwa, w spotkaniu wzięło udział ok. 30 instytucji i organizacji. W cztery dni po spotkaniu do jego uczestników Aleksandra Dmitruk zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w MRR, rozesłała następującą decyzję Ministerstwa:

„Mając na względzie argumenty przedstawione przez przedstawicieli partnerów społecznych i beneficjentów programu, Instytucja Zarządzająca PO KL zdecydowała o odstąpieniu w bieżącym roku od wprowadzenia obowiązku wnoszenia wkładu własnego w zaproponowanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL wysokościach. Niemniej jednak, mając na względzie konieczność zapewnienia funkcjonowania wspieranych ośrodków wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi do lat 3 po zakończeniu realizacji projektu, co było przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską w ramach przeglądu środokresowego, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL niezbędne jest pozostawienie obowiązku wnoszenia wkładu własnego  w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz nowego Działania 1.5 w wysokości 15% wartości projektu. Będziemy jednak chcieli zastanowić się jeszcze nad możliwymi formami wnoszenia wkładu własnego w tych projektach.”

Tym samym, konsultacje społeczne odniosły istotny efekt, mimo, że początkowo w dyskusji nad koniecznością wnoszenia wkładu własnego pojawiały się opinie, że z pomysłu jego wnoszenia nie można zrezygnować, pozostaje jedynie kwestia ustalenia na jakich zasadach i w jakich wielkościach powinien być rozliczany.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach dotyczących wydatkowania środków EFS w Polsce - obecnie trwają m.in. konsultacje zasad finansowania w programie oraz konsultacje zasad wyboru projektów.