Aktualności

2018-12-05 Trzy lata trzeciej kadencji – podsumowanie działań wojewódzkiej RDPP
Photo by Richard Ople, freeimages.com

Od 2016 roku dobrą praktyką aktywności Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) w naszym województwie stały się roczne sprawozdania z jej działalności. Podsumowanie tej działalności za 2018 roku jest już gotowe, a ponieważ jest to ostatni rok tej kadencji Rady warto przyjrzeć się także całościowemu podsumowaniu wyników prac RDPP.

W sprawozdaniu za 2018 rok opisane zostały działania Rady m.in. na rzecz wprowadzenia w regionie mechanizmu regrantingu, wprowadzenia bezpośrednich i powszechnych wyborów do Rady kolejnej kadencji, odbiurokratyzowania procedur konkursowych, dostępności środków europejskich dla NGO, w tym w przygotowywanych procedurach po 2020 roku, jak i zmiany w programach współpracy. Sprawozdanie za 2018 rok można pobrać tutaj >>.

Ponieważ 2018 rok jest ostatnim w trzyletniej kadencji Rady (2016-2018) warto podsumować tematy i zagadnienia, którymi Rada zajmowała się przez ostatnie trzy lata.

Aktywność Rady to przede wszystkim diagnozowanie oczekiwań i potrzeb organizacji, a następnie podejmowanie konkretnych działań w celu ich spełnienia. Rada przeprowadziła ankietyzację wśród organizacji z regionu pytając o pomysły dot. charakteru i zakresu współpracy województwa z organizacjami w 2017 roku. Natomiast rok wcześniej Rada zorganizowała wśród członków Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Organizacji Pozarządowych i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego warsztaty konsultacyjne dotyczące programu współpracy samorządu regionalnego z NGO. To dzięki ankietom i spotkaniom pojawiło się najwięcej propozycji i pomysłów co do aktywności Rady.

Photo by daniel wildman, freeimages.com

Wśród najczęściej dyskutowanych przez Radę tematów i zagadnień, które zakończyły się wprowadzeniem konkretnych rozwiązań są m.in.:

1. aktywność na rzecz dostępności środków finansowych w konkursach dla NGO. To w tym obszarze Rada doprowadziła do zmian w procedurach konkursowych (m.in. przez usunięcie obowiązku składania wersji papierowych wniosku), ale także wypracowała rozwiązania służące zniwelowaniu zjawiska cięć budżetów wniosków o więcej niż 25% kwoty wnioskowanej. Równolegle do tych rozwiązań powstał pomysł na regranting dla NGO (wnioski do 5 tyś. zł), który ma wesprzeć mniejsze, lokalne przedsięwzięcia.
Dodatkowo, dbając o dostęp do oferty organizacji dla wszystkich mieszkańców, na wniosek Rady w konkursach został wprowadzony obowiązek zapewnienia dostępności działań dla osób z niepełnosprawnościami w każdej ofercie składanej w konkursie, a poszczególne oferty (poza regrantingiem) powinny być realizowane na obszarze co najmniej dwóch gmin w województwie, aby spełnić wymóg „zasięgu regionalnego”.

2. działania na rzecz wyższej dostępności środków UE dla organizacji. Na wniosek Rady Urząd Marszałkowski przeprowadził badanie dostępności Kujawsko-Pomorskiego RPO dla organizacji, jak też zweryfikował realizowanie w funduszach zasady partnerstwa. Na bazie tych badań powstały rekomendacje, które odpowiadają na uwagi zgłaszane przez sektor pozarządowy co do dostępności funduszy. Rada zajmowała się także kwestię dostępności do środków wydatkowanych w ramach tzw. strategii OSI/ORSG, spotykała z reprezentantami Urzędu i Marszałkiem Województwa dyskutując o uproszczeniach w konkursach realizowanych w myśl tych strategii.
Inicjatywą Rady było także zebranie uwag i propozycji zmian do generatora wniosków w RPO, które uwzględnione zostały przy powstawaniu nowego generatora. A już w 2018 roku Rada rozpoczęła starania o włączenie organizacji pozarządowych w planowanie zasad i rozwiązań dostępności unijnych funduszy w tzw. nowej perspektywie finansowej, czyli po 2020 roku.

3. kampania na rzecz przekazywania 1% podatku. Z inicjatywy Rady został powołany zespół do opracowania kampanii zachęcającej do przekazywania 1% organizacjom pożytku publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego, który wypracował i wdrożył nową odsłonę kampanii „1% dla naszego Regionu”.

4. nowe zasady wyboru reprezentantów NGO do Rady. Rada opracowała, przekonsultowała i wprowadziła nowe zasady wyboru reprezentantów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nowe zasady zakładają otwarty nabór kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe z całego województwa oraz wybory, w których udział może wziąć każda organizacja (dotychczas pozarządowych reprezentantów Rady wskazywał Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Wprowadzone od 2018 roku rozwiązania to odpowiedź na potrzebę włączania szerszej grupy organizacji w aktywność Rady.

5. opiniowanie i współtworzenie programów i sprawozdań ze współpracy. Rada co roku konsultowała i wnosiła propozycje do projektu programu współpracy samorządu regionu z NGO, jak też do sprawozdań podsumowujących tę współpracę w kolejnych latach. Dzięki tej aktywności co roku w programie pojawiały się nowe elementy, a sprawozdania rozszerzyły swój zakres o dodatkowe elementy podkreślające zaangażowanie organizacji na rzecz regionu.

Szczegóły aktywności Rady opisane są w jej sprawozdaniach: sprawozdanie za 2016 rok >>, sprawozdanie za 2017 rok >> oraz sprawozdanie za rok 2018 >>.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem – w skład Rady wchodzą przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz organizacji pozarządowych (7 osób).

W kończącej się III kadencji Rady kujawsko-pomorskie NGO reprezentowane były przez: Krzysztofa Badowskiego (Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”), Pawła Goreckiego (Fundacja wspierania Edukacji im. Ks. Stanisława Staszica), Jana M. Grabowskiego (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych), Annę Leszczyńską (Fundacja „Wiatrak”, przewodnicząca Rady), Kazimierza Musiałowskiego (Klub Sportowy "Kamus Maraton"), Beatę Orłowicz (Liga Kobiet Polskich – Oddział Kujawsko-Pomorski) i Jolantę Pisarską-Bitowt (przewodniczącą Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego).