Aktualności

2013-08-29 Postulaty organizacji – jak wydać unijne środki w najbliższych latach

Stworzenie odrębnej linii finansowej poświęconej społeczeństwu obywatelskiemu, umożliwienie organizacjom pozarządowym ubiegania się o środki na każde z działań planowanych do realizacji, odejście od systemowego sposobu wydawania pieniędzy na rzecz metody konkursów – to trzy z kilkunastu rozwiązań, które do przygotowywanego w województwie kujawsko-pomorskim programu wydatkowania unijnych środków między 2014 a 2020 rokiem zgłosiły organizacje pozarządowe.

Postulaty i propozycje III sektora do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO) zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska pozarządowego reprezentujących III sektor w Grupie roboczej wspierającej przygotowanie RPO we współpracy z organizacjami pozarządowymi regionu, Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Rozwiązania zaproponowane przez NGO zostały podzielone na trzy grupy: A. Kwestie przekrojowe, tj. wartości i zasady, na których Program winien się opierać; B. Kwestie wdrożeniowe, czyli jakie obszary i rozwiązania Program powinien wspierać; C. Kwestie realizacyjne, opisujące jak wdrażać, czyli promować, wydawać i rozliczać środki. W związku z takim podziałem, wśród postulatów znalazło się kilka przedsięwzięć (m.in. tworzenie kompleksowego systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością, realizacja działań polityki prorodzinnej, wspieranie sektora ekonomii społecznej), ale też propozycji do sposobu wydatkowania środków (m.in. przeprowadzenie dyskusji nad sposobem rozliczania projektów).

Postulaty i propozycje zostały przekazane Marszałkowi Województwa Piotrowi Całbeckiemu. Do końca września br. gotowy ma być projekt RPO WK-P 2014-2020, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych prowadzonych m.in. w formie otwartych spotkań w regionie.

Materiał zgłoszony przez organizacje pozarządowe, dostępny jest w całości (pobierz >>>) – zachęcamy do zapoznania się z nim oraz do jego upowszechniania. Propozycje i postulaty można także komentować na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.com/KPFOP