Aktualności

2022-01-10 Podsumowanie – trzyletnia kadencja wojewódzkiej RDPP

W grudniu 2021 roku zakończyła się trzyletnia kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) naszego województwa. Mimo, że Rada w naszym regionie działa już wiele lat, kończąca się kadencja była wyjątkowa – siedmioosobowa reprezentacja III sektora w Radzie po raz pierwszy została wybrana w drodze otwartego głosowania. Kandydatki i kandydatów zgłosiły organizacje pozarządowe z województwa.

W 2021 roku trzy główne działania Rady to przygotowanie organizacji pozarządowych do realizacji obowiązków dotyczących zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie), podjęcie kolejnej inicjatywy na rzecz wsparcia dla NGO w ramach łagodzenie skutków pandemii oraz rozpoczęcie działań na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych.
Z kolei w latach 2019-2020 Rada pracowała nad szczegółami regrantingu w konkursach ze środków województwa, prowadziła warsztaty i spotkania dla NGO włączające organizacje w powstawanie nowej Strategii Rozwoju Województwa, była organizatorem spotkania roboczego dla organizacji i Urzędu Marszałkowskiego ws. wykorzystania środków unijnych po 2020 roku, a także doprowadziła do powstania budżetu Rady, który pozwolił na realizację wielu działań (zapewnienie moderatorów na warsztatach, noclegi dla uczestników spotkań i inne). Aktywnością RDPP były także działania na rzecz wypracowania form wsparcia dla NGO jako łagodzenia skutków pandemii ze środków unijn+ych.

W obecnej kadencji Rady uczestniczyły dwie osoby związane z Federacją – Anna Leszczyńska, prezes Fundacji Kaktus, organizacji członkowskiej Federacji, która pełniła funkcję przewodniczącej Rady oraz Jan M. Grabowski, wybrany do Rady jako reprezentant Federacji (pełnił funkcję wiceprzewodniczącego).

Sprawozdania z działalności Rady można przeczytać w krótkich podsumowaniach przygotowywanych za kolejne lata aktywności: za 2019 rok, za 2020 rokza 2021 rok.

Były starania, nie ma efektu

Kilka rozwiązań przygotowanych przez Radę, które powstały w porozumieniu i we współpracy z organizacjami z regionu nadal czeka na wdrożenie, należą do nich przede wszystkim:

1. model regrantingu w konkursach o środki województwa. Rozwiązanie to zostało wypracowane w trakcie kilkudniowych warsztatów i spotkań z udziałem wielu organizacji z regionu. Powstała konkretna procedura, której głównym założeniem było umożliwienie organizacjom pozarządowym aplikowania o środki województwa dla dotacji do 5 tys. zł w prostszej procedurze, nie wymagającej rozbudowanych wniosków i rozliczeń. Regranting ma także rozwiązać problem tzw. cięć budżetowych w ofertach konkursowych, a przede wszystkim dać szansę dofinansowania mniejszym inicjatywom i pomysłom. Mimo dopracowania szczegółów rozwiązania przez Radę, uzyskaniu porozumienia co do zasad realizacji regrantingu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego oraz uzyskania poparcia dla rozwiązania od Marszałka Województwa, od 2019 roku Urząd unika przeprowadzenia konkursu, a starania Rady na rzecz jego uruchomienia są ignorowane.

2. środki dla organizacji pozarządowych na wsparcie służące niwelowaniu skutków pandemii. Rada podjęła kilka prób zapewnienia organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego na niwelowanie skutków pandemii – opracowywała rozwiązania i zgłaszała pomysły, których pośrednim efektem miał być konkurs ze środków unijnych. Niezbędne ustalenia i uchwały dotyczące szczegółów tego konkursu zapadły w marcu 2021 roku, a organizacje zapewniono, że środki trafią do nich w sierpniu 2021. Do dzisiaj urzędowi nie udało się ogłosić konkursu.

Zadania te pozostaną wyzwaniem dla kolejnej kadencji Rady, której skład – w wyniku wyborów przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2021 roku – poznamy w styczniu br.