Aktualności

2019-08-05 Nowe fundusze unijne w regionie – informacja po spotkaniu
Photo by Collwyn Cleveland, freeimages.com

Mimo wakacji i urlopów trwają w województwie prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, który opisze cele i zasady wydatkowania środków unijnych po 2020 roku. Na przełomie lipca i sierpnia br. odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych dot. przygotowywanych rozwiązań.

Inicjatorem spotkania dla NGO była Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, a materiałem do dyskusji zestaw rekomendacji dot. usprawnień w funduszach unijnych wypracowany w rozbudowanym procesie konsultacyjnym w środowisku pozarządowym (pisaliśmy o nim tutaj >>). Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia tworzenia nowego RPO, harmonogram prac i wstępna koncepcja rozwiązań, a w kolejnej prezentacji główne postulaty środowiska NGO w naszym regionie dot. przyszłej perspektywy. Była też dyskusja i deklaracje wykorzystania propozycji NGO. W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 osób. Co najważniejsze, udało się je zorganizować przed powstaniem pierwszej wersji RPO, która trafi do konsultacji na przełomie września i października br.

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego dot. przygotowywania RPO >>

* Prezentacja RDPP dot. wybranych postulatów NGO >>

* Rekomendacje kujawsko-pomorskich NGO dot. usprawnień w funduszach >>

Wśród prezentowanych rekomendacji NGO znalazły się m.in. metoda regrantingu, który pozwoliłaby realizować projekty o mniejszej skali bez rozbudowanego obciążenia administracyjnego dla realizatora, postulat elastycznego podejścia do typów projektowych w działaniach i poddziałaniach, które zakłada dopuszczenie do współfinansowania UE większej liczby, często autorskich propozycji NGO, odejście od rozwiązań typu OSI/ORSG, które nie służą elastyczności podejścia i lepszej dystrybucji środków, a także zniesienie wymogu wkładu własnego i wymogu konkretnego obrotu finansowego dla NGO.

Równolegle do przygotowywania nowego RPO, na szczeblu rządowym powstaje Umowa partnerstwa regulująca podstawowe zasady wdrażania w Polsce funduszy UE po 2020 roku. Dokument ten jest obecnie konsultowany (do 20 sierpnia br.) >>.