Aktualności

2016-03-08 Lepszy kontakt z reprezentantami NGO w Komitecie Monitorującym
Photo by globtroter.pl

Aktywność Komitetu Monitorującego RPO naszego województwa jest coraz wyższa. Wiele się w nim dzieje, bo też konkursów o środki UE ma być w 2016 roku całe mnóstwo. W Federacji szukamy sposobów jak utrzymywać efektywny kontakt między przedstawicielami sektora pozarządowego w Komitecie i organizacjami z regionu. Mamy kolejne działanie w tym zakresie.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (KM) działa już prawie rok. KM to pięćdziesięcioosobowe gremium, które – co dla projektodawców najistotniejsze – przygotowuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów dla poszczególnych konkursów o środki UE, jak też musi zaakceptować wszelkie propozycje zmian w RPO. W KM zasiadają reprezentanci samorządu województwa, powiatów, gmin oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Reprezentanci organizacji pozarządowych zostali wybrani w głosowaniu przeprowadzonym w lutym i marcu 2015 roku (więcej o wyborach >>>). Oficjalna strona internetowa Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, na której publikowane są m.in. skład KM, protokoły, uchwały, skład i informacje o działaniach grup roboczych, znajduje się tutaj: link bezpośredni >>>

Kto w Komitecie z sektora pozarządowego?

Kujawsko-pomorski sektor pozarządowy ma w Komitecie 5 par reprezentantów („para” to członek i stały zastępca członka). Dwie pary to osoby wybrane na tzw. miejsca „w  obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem”. Jedną z tych par tworzą zgłoszeni przez Federację: Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie SUBICERE z Radziejowa) i Ewa Grobelska (Fundacja Daj szansę z Torunia). Drugą ks. Marek Borzyszkowski (Caritas Diecezji Toruńskiej) oraz Mirosława Tomasik (Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica). Kolejne trzy pary zostały wybrane na tzw. miejsca programowe, tj. (1) ochrona środowiska – zgłoszeni przez Federację Zbigniew Szcześniak i Monika Krauze (oboje ze Stowarzyszenia TILIA z Torunia), (2) promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji – Łucja Andrzejczyk i Władysław Dolecki (oboje z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku) oraz (3) ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja) – reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Jan M. Grabowski (Federacja) i Elżbieta Wysocka (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego).

Krótko o „ścieżce” działania Komitetu

Komitet spotyka się na posiedzeniach, a przygotowaniem do posiedzeń zajmują się przede wszystkim Grupy robocze, które na spotkaniach dyskutują kryteria konkursowe, które następnie proponują Komitetowi. Grupy mają charakter doradczy dla KM i jest ich obecnie siedem: (1) Kryteriów wyboru projektów, (2) Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, (3) Badań i innowacji, (4) Europejskiego Funduszu Społecznego, (5) Zrównoważonego rozwoju, (6) Koordynacji interwencji w sektorze Zdrowia, (7) Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Reprezentanci sektora pozarządowego są członkami grup ds. kryteriów wyboru projektów (Mirosława Tomasik), ds. ZIT (Elżbieta Wysocka), ds. EFS (Tomasz Dominiak, Jan M. Grabowski, Mirosława Tomasik), ds. zrównoważonego rozwoju (Zbigniew Szcześniak, Mirosława Tomasik), ds. RLKS (Tomasz Dominiak, Jan M. Grabowski, Elżbieta Wysocka).
Właściwa praca merytoryczna i ustalenia co do brzmienia kryteriów konkursowych odbywa się na spotkaniach ww. grup roboczych. Dyskusja ta jest kontynuowana na posiedzeniach Komitetu, ale najczęściej członkowie Komitetu nie podważają ustaleń grup.

Kontakt z reprezentantami sektora w Komitecie

Poza możliwością nawiązania bezpośredniego kontaktu z członkami Komitetu nie ma praktycznie innych form i płaszczyzn do dyskusji i ustaleń między reprezentantami NGO w Komitecie i samymi organizacjami. Jednym z pomysłów na zmianę tej sytuacji było m.in. spotkanie dla organizacji pozarządowych zorganizowane przez Federację w listopadzie ubiegłego roku, czy też przeprowadzone w lutym br. wspólne działanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa i Federacji poświęcone zebraniu uwag i propozycji NGO do procedur, formularza i generatora wniosków RPO i przekazanie ich do Instytucji Zarządzającej RPO (czytaj więcej >>>).

Od dzisiaj działa także tzw. grupa na Facebooku dla zainteresowanych działaniami KM RPO: Komitet Monitorujący RPO Kujawsko-Pomorskie (Grupa NGOsowa). Grupa dedykowana jest przede wszystkim organizacjom pozarządowym z województwa, a publikowane są w niej informacje o planach, działaniach i wynikach aktywności KM RPO. Dołączyć do Grupy może każdy użytkownik Facebooka.
Grupa została stworzona przez członków KM RPO wybranych z sektora pozarządowego, a to oznacza że nie jest oficjalnym narzędziem informacyjno-konsultacyjnym Komitetu. Jej zadaniem jest przede wszystkim ułatwianie kontaktu organizacji pozarządowych województwa z reprezentantami III sektora w Komitecie.