Aktualności

2015-06-14 FIO w 2016 roku – będą zmiany?

Jeszcze tylko 10 dni trwają konsultacje społeczne Regulaminu konkursu FIO 2016. Uwagi i propozycje można składać do 24 czerwca 2015 roku.

Jakie są najważniejsze zmiany w stosunku do bieżącego roku?

  1. Zniesienie obowiązku składania oferty w wersji papierowej.
  2. Dwa terminy rozpoczęcia realizacji projektów (dla priorytetu 3 i 4 marzec 2016, dla priorytetu 2 maj 2016).
  3. Ograniczenie ilości kategorii kosztów do trzech: koszty merytoryczne, koszty obsługi zadania publicznego i inne koszty (promocja).
  4. Na etapie realizacji projektu dopuszczalne będzie dowolne przesuwanie wkładu finansowego między pozycjami kosztorysu. Wartość wkładu finansowego nie będzie mogła ulec zmniejszeniu w stosunku do jego łącznej wartości określonej w ofercie.
  5. Ograniczenie liczby ofert składanych przez zarząd główny oraz oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej z 5 do 3.
  6. Wyodrębnienie Komponentu Działań Strażniczych w priorytecie 3.
  7. Modyfikacje w karcie oceny merytorycznej (dodatkowe pytania: dot. trwałości projektu, przejrzystości budżetu).
  8. Modyfikacje w ofercie (dodanie do oferty pól dotyczących: wskazania celów szczegółowych P FIO, analizy ryzyka).

Przypomnijmy, że w 2015 roku w konkursie FIO zostało złożonych 5.629 ofert, dofinansowanie otrzymało 620 projektów. Środki przeznaczone na realizację programu to 60 mln zł.

Dokument publikujemy na  federacyjnej platformie: