Aktualności

2022-03-23 Czy Komisja Europejska odrzuci „nowe RPO”?

Na „bardzo wysokie ryzyko” odrzucenia projektu programu „nowego RPO” dla województwa kujawsko-pomorskiego wskazuje w swoim raporcie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP). Powodem odrzucenia ma być naruszenie zasady partnerstwa w związku z niewystarczającym włączeniem partnerów społeczeństwa obywatelskiego w przygotowaniu projektu. Jednocześnie nasze województwo jest jednym z dwóch w kraju, które nie planują w nowym programie środków na „budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego” (tzw. mechanizm 0,25% EFS+).

Raport OFOP powstał w ostatnich dniach stycznia br. (z treścią prezentacji podsumowującej raport można zapoznać się tutaj >>). Co najmniej dwie kwestie opisane w raporcie budzą niepokój:

(1) w raporcie wskazano, że województwo kujawsko-pomorskie należy do trzech regionów w kraju, w których zdiagnozowano bardzo wysokie ryzyko odrzucenia projektu programu przez Komisję Europejską z uwagi na naruszenie zasady partnerstwa. Naruszenie to wynikać ma z niewystarczającego włączenia partnerów z organizacji pozarządowych w proces przygotowania projektu programu.

Zapytaliśmy Marszałka Województwa ilu przedstawicieli środowiska pozarządowego zostało włączonych w prace zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Odpowiedzi, które otrzymaliśmy wskazują na zupełną nieznajomość sektora pozarządowego: „W prace Zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 włączono 20 przedstawicieli środowiska pozarządowego, reprezentujących m.in. partnerów gospodarczych (7), uczelnie (5), organizacje ochrony środowiska (2), społeczeństwo obywatelskie (1), organizacje pozarządowe (3), Lokalne Grupy Działania (2).” Na pytanie jakie organizacje pozarządowe są reprezentowane w zespole poinformowano nas: „organizacje ochrony środowiska: Stowarzyszenie "Tilia", Regionalna Agencja Poszanowania Energii, społeczeństwo obywatelskie: Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych, organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Fundacja "Wiatrak", StoPA Stowarzyszenie Na Rzecz Pamiętowa i Adamkowa, Lokalne Grupy Działania: Kujawsko-Pomorska Sieć LGD, Stowarzyszenie Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki"”.

Jednocześnie odpowiedzi uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego dowodzą, że procedura powołania zespołu została przeprowadzona w sposób nietransparentny: „Przeprowadzając nabór przedstawicieli strony pozarządowej do Zespołu kierowano się przede wszystkim doświadczeniami z realizacji poprzedniej perspektywy finansowej. Do prac w Zespole zaproszono partnerów aktywnie włączających się w prace w poprzedniej perspektywie. Poza tym, informacje o powstaniu Zespołu przekazane zostały członkom Komitetu Monitorującego RPO.


(2) w raporcie OFOP pojawia się informacja, że Kujawsko-Pomorskie należy do dwóch regionów w Polsce, które nie planuje zastosowania mechanizmu 0,25% EFS+. Mechanizm ten ma służyć wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych i powinien być stosowany w każdym z programów regionalnych. Urząd Marszałkowski nie rozmawia na temat tego mechanizmu z organizacjami pozarządowymi, a jedynie z Radą Działalności Pożytku Publicznego, w której obecni są przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednak jest to gremium doradcze marszałka województwa, a nie zespół międzysektorowy zajmujący się tematyką funduszową. Z ograniczonych informacji, które docierają do nas ze spotkań Rady wynika, że w naszym regionie 0,25% środków EFS nie zostanie przeznaczonych na rozwój organizacji pozarządowych.

Po analizie raportu skierowaliśmy apel do Marszałka i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym wzywamy do przystąpienie do wspólnych z organizacjami pozarządowymi działań na rzecz stworzenia faktycznego partnerstwa międzysektorowego służącego rozwojowi regionu oraz do przeprowadzenia cyklu roboczych spotkań i warsztatów nad stworzeniem mechanizmu 0,25% EFS+ dla naszego województwa i włączenie mechanizmu 0,25% EFS+ do programu. Z treścią apelu można zapoznać się poniżej.

Prezentacja podsumowująca raportu „Przegląd procesu przygotowawczego Polityki Spójności na lata 2021-2027 w Polsce w kontekście spełnienia zasady partnerstwa poprzez włączenie społeczeństwa obywatelskiego” >>

Apel Federacji do Marszałka i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ws. realizacji zasady partnerstwa i zapewnienia w programie mechanizmu 0,25% EFS+ >>