Aktualności

2014-06-27 Coś dla realizatorów PO KL – nadchodzą wielkie zmiany

Zasada konkurencyjności w projektach dla wydatków już powyżej 20 tys. zł netto? To nie zły sen, ale… wizja, którą podzieliło się z projektodawcami Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w projekcie wytycznych o kwalifikowalności na lata 2014-2020. Tego typu zmian, często nowatorskich, nierzadko dyskusyjnych jest więcej.

Ministerstwo opublikowało roboczą wersję wytycznych kwalifikowalności wydatków dla projektów finansowanych z funduszy unijnych w latach 2014-2020. Niektóre zmiany były spodziewane i oczeki-wane, jak  rozwinięcie zasad stosowania uproszczonych metod rozliczania projektów w oparciu o stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe. Część  proponowanych rozwiązań jest sporym zaskoczeniem.

Do 11 lipca br. MIR czeka na uwagi do projektu dokumentu. To dobry czas na sygnalizowanie pro-blemów i wyraźny głos potencjalnych beneficjentów funduszy. Dokument publikujemy na naszej platformie konsultacyjnej www.stacja-konsultacja.pl.
 

Poniżej wskazujemy przykłady propozycji regulacji w porównaniu z obecnie funkcjonującymi:
 

Dokument obecnie obowiązujący:

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt dokumentu

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020

4.5

7) Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile (…):

b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w  realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

6.16

8b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 250 godzin miesięcznie.

[Zakres realizacji projektów partnerskich]

Nie jest dopuszczalne (…) angażowanie pracowników lub współpracowników Lidera lub Partnera przez inny podmiot partnerstwa w zakresie obowiązków tych osób, które wynikają z zatrudnienia przez jeden z podmiotów partnerstwa.

6.16

13) W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie pracowników lub współpracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie.

3.6

4) Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego ww. deklaracji [uczestnictwa].

 

8.2

5) Przystąpienie uczestnika do projektu następuje przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia tej osobie lub podmiotowi

4.3

1) Koszty zarządzania projektem obejmują następujące koszty bezpośrednie:

a) wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem lub innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i  jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu;

8.4

1) Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu, w szczególności:

a) koszty koordynatora lub kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i  jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,