Aktualności

2016-03-21 Będą zmiany (po uwagach NGO do wniosku i generatora RPO)
Photo by fcl1971, freeimages.com

Organizacje pozarządowe naszego regionu zebrały uwagi i komentarze do procedur, wniosku i generatora wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa (RPO). Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego odniósł się do nich i zapowiedział liczne zmiany w procesie wnioskowania o dotacje.

Konsultacje wniosku i generatora wniosków, krótko po zamknięciu naboru w dwóch konkursach RPO poświęconych włączeniu społecznemu (poddziałania 9.2.1 i 9.3.2 RPO) przeprowadziły wspólnie Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) i Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych. W krótkim, ośmiodniowym terminie organizacje pozarządowe z regionu zgłosiły ponad 30 uwag i propozycji do „Generatora wniosków RPO”, do formularza wniosku oraz do procedur konkursowych RPO (więcej >>>). Wśród informacji od NGO znalazły się zarówno uwagi przekrojowe dotyczące systemu naboru projektów, jak i duża grupa uwag związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania generatora wniosków (poniżej).
Zebrane uwagi zostały przekazane przez Radę do Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim (Instytucji Zarządzającej RPO), a przedstawiciele Departamentu, w tym dyrektor Rafał Pietrucień uczestniczyli w ostatnim posiedzeniu Rady (17 marca br.) poświęconym zgłoszonym przez NGO postulatom.

Propozycje zmian i co dalej
Do większości propozycji i uwag Instytucja Zarządzająca odniosła się bezpośrednio, zwłaszcza do tych, które dotyczą funkcjonowania Generatora i jego przyjazności dla korzystających. Przedstawiciele departamentu przygotowali dla RDPP prezentację poświęconą tym uwagom (poniżej). Zgodnie ze stanowiskiem IZ wiele elementów zostanie zmienionych we wniosku, m.in. sposób zapisywaniu wniosku i jego walidacja czy wygląd i przejrzystość części budżetowej. Część z propozycji zgłoszonych przez NGO powoduje konieczność zmian w formularzu wniosku, np. wydzielenie pola dot. opisywania powiązania projektu ze strategiami czy zmiany struktury harmonogramu. Zmiany te zostaną również wprowadzone, choć wymagają dłuższego procesu.

Część dyskusji dot. zgłoszonych przez NGO propozycji poświęcono także informowaniu o konkursach – w konsultacjach organizacje zgłaszały problemy z uzyskaniem wiążących informacji dot. konkretnych zapisów regulaminów konkursowych, nieprecyzyjne informacje i wyjaśnienia pojawiające się podczas spotkań informacyjnych w urzędzie itp. Instytucja Zarządzająca planuje zmiany w zakresie polityki informacyjnej – spotkania poświęcone konkursom prowadzić mają departamenty merytorycznie odpowiedzialne za konkretne obszary tematyczne konkursów (jak polityka społeczna, edukacja itp.), zorganizowane zostaną warsztaty dot. obsługi generatora i wniosku, jak też zmienić ma się „język” regulaminów konkursowych na bardziej bezpośredni i bardziej precyzyjny.

1. Zestawienie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w procesie konsultacji poprzez serwis stacja-konsultacja.pl >>>
2. Zestawienie uwag nadesłanych poza serwisem stacja-konsultacja.pl >>>
3. Prezentacja przygotowana przez Departament Rozwoju Regionalnego w wersji skróconej (wyłącznie komentarze do nadesłanych uwag)
4. Prezentacja Departamentu Rozwoju Regionalnego w wersji pełnej (poszerzona o informacje dot. procesu składania wniosków)