Aktualności

2017-03-03 Jakie konkursy ze środków EFS w 2017 roku
for. www.mojregion.eu

Znamy harmonogram i warunki konkursów ze środków EFS zaplanowanych w RPO w województwie kujawsko-pomorskim na 2017 rok. Odpowiedzialny za ustalanie kryteriów konkursowych Komitet Monitorujący RPO przyjął roczne plany działania dla priorytetów VIII, IX i X.

Roczne plany działania zastosowane zostały w RPO 2014-2020 po raz pierwszy. Zaletą planów jest zestawienie wszystkich przewidzianych na dany rok konkursów wraz z kryteriami wymaganymi w tych konkursach (zasad i terminów wyboru projektów, w tym szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla konkursów danego działania/poddziałania). I mimo, że za zgodą Komitetu Monitorującego kryteria w poszczególnych konkursach mogą się zmienić w ciągu roku, to sam fakt wprowadzenia planów jest sporym ułatwieniem dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki EFS. A konkursów w 2017 roku będzie sporo: 8 dotyczyć będzie rynku pracy, 7 włączenia społecznego, a 10 edukacji.

Zachęcamy do zapoznania się z Planami Działania dla Priorytetu VIII (Aktywni na rynku pracy), dla Priorytetu IX (Solidarne społeczeństwo) i dla Priorytetu X (Innowacyjna edukacja).

A zainteresowanych śledzeniem tego co ważnego dla kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych dzieje się w RPO a co ważne zachęcamy do dołączenia do grupy facebookowej: Komitet Monitorujący RPO Kujawsko-Pomorskie (Grupa NGOsowa).