Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w wyniku współpracy partnerskiej kilkunastu kujawsko-pomorskich NGO – na bazie Porozumienia o współpracy toruńskich organizacji pozarządowych zainicjowanego w 2007 roku, które było pierwszą próbą stworzenia platformy i kontaktu dla organizacji działających w obszarze społecznego wykluczenia. Porozumienie koncentrowało się przede wszystkim na wymianie informacji i poszukiwaniu możliwości ubiegania się o środki finansowe, głównie z Unii Europejskiej.

Do powstania Federacji pośrednio przyczynił się również projekt Profesjonalna branżowa reprezentacja organizacji pozarządowych(współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt z założenia miał pomóc kilkunastu stowarzyszeniom i fundacjom w budowaniu mechanizmów współpracy, nauczyć zdobywania środków na działalność organizacji, zachęcić do wspólnych działań rzeczniczych i pomóc w tworzeniu profesjonalnych kampanii promocyjnych. Dzięki cyklicznym, wspólnym spotkaniom, dwu- i trzydniowym wyjazdom szkoleniowym i stałemu kontaktowi poszczególne organizacje zaczęły blisko ze sobą współpracować. Powołanie Federacji pojawiło się jako efekt wspólnych przemyśleń i dyskusji. Okazało się rozwiązaniem, na które wszyscy czekają, a które służyć ma organizacjom członkowskim w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów ich indywidualnej i wspólnej działalności.

Projekty Federacji


Obecnie Federacja realizuje kilka przedsięwzięć – część w oparciu o własne środki, część w oparciu o środki od grantodawców
. Te „własne” to przede wszystkim działania na rzecz organizacji członkowskich i III sektora (wspólne spotkania, wzajemna promocja, wymiana doświadczeń, aktywność zespołu eksperckiego Federacji, udział w  konsultacjach społecznych, zabieranie głosu w sprawach ważnych dla sektora obywatelskiego, certyfikacja organizacji pozarządowych, monitoring współpracy samorządu z organizacjami itp.), a te „zewnętrzne” to inicjatywy skierowane na rozwijanie procesów konsultacyjnych i  partycypacji obywatelskiej.

O naszych działaniach poświęconych certyfikacji stworzyliśmy odrębną zakładkę -> Certyfikujemy. I podobnie o działaniach monitoringowych, w tym o naszym zaangażowaniu w grupach roboczych -> Monitorujemy. Natomiast o projektach realizowanych z udziałem środków zewnętrznych piszemy w Aktualnościach naszej strony internetowej.

W 2014 roku realizowaliśmy projekt „Wysoka jakość konsultacji społecznych” (współfinansowany ze środków Szwajcarskiego Programu Współpracy z  nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej), a od 2013 do 2015 roku – w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim – przedsięwzięcie „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” (współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Na działania bieżące Federacji, zwłaszcza te adresowane do jej organizacji członkowskich pozyskaliśmy wsparcie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (projekt "Kompetencje - sieć - aktywność").

Szkolenia dla organizacji pozarządowych


Oferta szkoleń dla organizacji pozarządowych jest obecnie bardzo szeroka, jednak my proponujemy organizacjom udział w szkoleniach, które nie są częste na rynku, bądź trudno dostępne. Organizujemy szkolenia dotyczące m.in. ewaluacji działalności organizacji pozarządowych, etyki w NGO, skutecznej współpracy z administracją publiczną, umiejętności trenerskich NGO. Szukamy takiej oferty, która odpowiada aktualnym potrzebom organizacji, a  dzięki finansowaniu z funduszy zewnętrznych (m.in. EFS, FIO), szkolenia są nieodpłatne dla uczestników i pozwalają na angażowanie ekspertów, najczęściej spoza województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenia otwarte dla NGO organizowane przez Federację w l. 2012-2015:


Jak osiągnąć stabilność finansową i kadrową w organizacji pozarządowej?
Szkolenia zrealizowane zostały w Grudziądzu, Toruniu, Brodnicy, Włocławku, Inowrocławiu i Bydgoszczy i wzięło w nich udział ponad 90 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział bezpłatny (szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Jak skutecznie rozmawiać z samorządem? Metody i techniki dialogu obywatelskiego
Szkolenia zrealizowane zostały we Włocławku, w Inowrocławiu, Toruniu, Grudziądzu i  Bydgoszczy, a wzięło w nich udział ponad 90 osób z 75 kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych. Udział bezpłatny (szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Akademia Trenera NGO
Cykl szkoleń (9 dni), kierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych, rozwijających umiejętności prowadzenia szkoleń i  doradztwa dla NGO. Udział bezpłatny (szkolenie dofinansowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).

Planowanie procesów konsultacji społecznych
Cykl szkoleń (5 dni) i spotkań doradczych służących planowaniu i wdrażaniu procesów konsultacji społecznych (od etapu diagnozy przez techniki konsultacyjne do informacji zwrotnej). Założeniem cyklu jest warsztatowa praca międzysektorowych grup roboczych.