Aktualności

2020-04-01 Konsultacje w gminach - grant od Federacji (II runda rekrutacji)

Aż 24 gminy biorą udział w naszym projekcie skierowanym na rozwijanie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Chcemy stworzyć możliwość korzystania z grantów na konsultacje większej liczbie gmin. Dlatego od dzisiaj przez trzy tygodnie prowadzimy dodatkową rekrutację do projektu.

W przedsięwzięciu "Planowanie z mieszkańcami" pomagamy przygotować plan konsultacji, a później na jego realizację (wdrożenie) przyznajemy grant. Projekt popularyzuje działania partycypacyjne w planowaniu przestrzennym. Do udziału zaproszone są gminy z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. O dotychczasowych działaniach projektu piszemy w tej zakładce >>.

Wyłonione w procesie rekrutacji gminy wraz z ekspertami Federacji przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) związane z przygotowaniem konsultacji społecznych konkretnych dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Plany te zostaną ocenione przez powołany w  Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji maksymalnie 6 gminom z czterech województw. W projekcie nie chodzi jednak o to by tylko przeprowadzić konsultacje, ale ważne jest przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań (np. form prowadzenia konsultacji), które stosowane będą także po projekcie, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy i co więcej, które staną się inspiracją dla kolejnych gmin.

Regulamin rekrutacji do projektu "Planowanie z mieszkańcami" >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Planowanie z mieszkańcami" (wersja .pdf) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Planowanie z mieszkańcami" (wersja edytowalna .docx) >>>

Na zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia br.
(przesłane listownie na nasz adres w Toruniu lub mailem na federacja@federacja-ngo.pl).

Ważne! Ponieważ z uwagi na stan epidemii nie mamy możliwości odwiedzić gmin zainteresowanych udziałem w projekcie, wszelkie szczegóły, bądź wątpliwości chętnie wyjaśnimy podczas rozmowy telefonicznej lub z wykorzystaniem platformy zoom.us.  Zapraszamy do kontaktu z pp. Witoldem Jankowiakiem (tel. 607 191 484, mail: witold.jankowiak@federacja-ngo.pl) lub Januszem Wiśniewskim (tel. 605 642 100, mail: janusz.wisniewski@federacja-ngo.pl).