Zespoły i gremia o charakterze konsultacyjnym, doradczym i opiniodawczym, w których prace zaangażowani są przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych:

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (kadencja 2013-2014, zobacz >>>)
 • Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie (kadencja 2013-2015, zobacz >>>)
 • Grupa robocza wspierająca przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (data powołania: 07.2013, Zobacz >>>)
  • Grupa została powołana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wspiera przygotowanie regionalnego pomysłu na wydatkowanie funduszy unijnych w latach 2014-2020. Grupę tworzy 70 osób (przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i edukacyjnych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy). O staraniach na rzecz uwzględnienia przedstawicieli NGO w planowaniu wydatkowania środków unijnych w regionie opowiada jeden z raportów Biura Monitoringu >>>
 • Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych Gminy Miasta Toruń (data powołania: 06.2013, Zobacz >>>)
  • Zadaniem Rady jest doradzanie Radzie Miasta Torunia oraz Prezydentowi Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych oraz opiniowanie inicjatyw konsultacyjnych. Rada liczy 11 osób (troje mieszkańców Torunia, troje przedstawicieli NGO, troje radnych oraz pracownicy urzędu).
 • Zespół ds. monitoringu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej (data powołania: 05.2013, Zobacz >>>)
 • Interdyscyplinarny zespół ekspercki przygotowujący model budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Toruń (data powołania: 01.2013, Zobacz>>>)
 • Interdyscyplinarna grupa robocza ds. ekonomii społecznej działająca przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu (data powołania: 04.2012, Zobacz >>>)
  • Zadaniem zespołu jest wsparcie procesu powstania Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020. O procedurze wyłaniania grupy roboczej oraz o powstawaniu dokumentu opowiada raport Biura Monitoringu >>>

Zespoły o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym, które zakończyły już działalność, a w których uczestniczyli przedstawiciele Federacji:

 • Zespół ds. opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020"
  • Zespół działał między lutym a listopadem 2013 roku (skład zespołu >>>), a wynikiem jego prac jest obowiązująca w Toruniu "Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020" (dokument >>>)
 • Zespół roboczy ds. pożytku publicznego przy Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Zespół działał od kwietnia do października 2013 roku i wynikiem jego prac było udoskonalenie procedur dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym opracowanie nowej karty oceny projektów.
 • Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
  • Zespół działał od grudnia 2012 roku do grudnia 2013 roku i przygotowywał projekt strategii rozwoju ekonomii społecznej, propozycje rozwiązań prawno-instytucjonalnych i finansowych, a także założenia systemu edukacji w obszarze ekonomii społecznej oraz promowania i monitorowania wypracowanych rozwiązań. O działaniach Federacji w kwestii powstawania Krajowego Programu Rozwoju ES można przeczytać w raporcie Biura Monitoringu >>>
 • Zespół przygotowujący alternatywne procedury wyboru projektów w PO KL powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
  • Zespół działał między majem a wrześniem 2012 roku, a wynikiem jego aktywności jest wypracowanie nowych zasad wyłaniania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Zasady te zostały włączone do regulacji Programu i pilotażowo są stosowane w konkursach 2013 i 2014 roku (tzw. projekty oryginalne i projekty modelowe). O tworzeniu tych procedur i wynikach współpracy międzysektorowej w tym zakresie opowiada federacyjny raport Biura Monitoringu >>>.
 • Grupa reprezentatywna ds. konsultacji społecznych projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi
 • Grupa robocza przygotowująca założenia funkcjonowania "Funduszu Pożyczkowego Ekonomii Społecznej" przy Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.
  • Zespół działał między lutym 2012 roku a lipcem 2013 roku i jego zadaniem było stworzenie zasad funkcjonowania i przetestowanie w praktyce innowacyjnego pomysłu - Funduszu Pożyczkowego Ekonomii Społecznej dla podmiotów z województwa kujawsko-pomorskiego. Fundusz wspiera podmioty ekonomii społecznej (strona Funduszu >>>)

Przedstawiciele Federacji uczestniczą także w pracach komisji konkursowych (w charakterze społecznych członków komisji), w tym m.in.:

 • Komisje konkursowe dla oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2013 rok oraz na 2014 rok;
 • Komisje konkursowe dla oceny ofert zgłaszanych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Torunia na 2013 rok oraz na 2014 rok

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a przedstawiciel Federacji jest członkiem Zarządu OFOP (od maja 2013 roku).