Aktualności

2016-04-01 Granty od Federacji na konsultacje
Photo by jamie brelsford, freeimages.com

Cztery województwa, dwadzieścia pięć gmin i trzydzieści procesów konsultacyjnych w obszarze planowania przestrzennego – to tylko kilka liczb związanych z projektem „Dobre konsultacje, dobry plan”, którego realizację Federacja rozpoczęła 01 kwietnia br.

Konsultacje społeczne są coraz bardziej rozpowszechnione, ale wciąż większość mieszkańców zarówno dużych miast, jak i małych miejscowości twierdzi, że nie ma, lub ma znikomy wpływ na działania lokalnej władzy. Szczególnie mało doświadczeń partycypacyjnego włączania mieszkańców w działania samorządów znaleźć można w obszarze konsultowania z mieszkańcami inwestycji, ich charakteru i wykonania – bez względu na to, czy chodzi o budowę drogi, sali koncertowej czy boiska. Próbą popularyzacji działań partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym jest siedem projektów wyłonionych spośród wniosków złożonych na ogólnopolski konkurs w Ministerstwie Rozwoju (Działanie 2.19 PO WER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego). Jednym z dofinansowanych przedsięwzięć jest projekt „Dobre konsultacje, dobry plan”.

Co będzie się w nim działo? Po serii spotkań promujących udział w projekcie, do czerwca br. wyłonione zostaną gminy, które wspólnie z ekspertami Federacji przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) związane z powstawaniem konkretnych inwestycji. Plany te zostaną ocenione przez powołany w Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji 25 gminom województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Zasady przyznawania grantów zostaną najpierw zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju. Dodatkowo gminy uczestniczące w projekcie wezmą udział w Forum Konsultacyjnym, które pozwoli na zbudowanie sieci współpracy realizatorów konsultacji i na wymianę doświadczeń.

W projekcie nie chodzi jednak o to by tylko przeprowadzić konsultacje, ale ważne jest przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań (np. form prowadzenia konsultacji), które stosowane będą także po projekcie, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy i co więcej, które staną się inspiracją dla kolejnych gmin.

Projekt został wspólnie przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, które wykorzystują w projekcie doświadczenia obu organizacji z dotychczasowych działań konsultacyjnych, z włączania mieszkańców do działań partycypacyjnych i ze współpracy z administracją publiczną.