Aktualności

2015-03-26 Dyskusja o udziale NGO w RPO 2014-2020

Liczne pytania do roboczej wersji zapisów, kilka wychwyconych niezgodności, kilka na gorąco wprowadzonych zmian – to podstawowy wynik spotkania nt. RPO 2014-2020, w którym wzięli udział przedstawiciele blisko 20 organizacji z regionu.

Pięć godzin ciekawej i owocnej dyskusji – to najprostsze podsumowanie zorganizowanego przez Federację spotkania nt. Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego przygotowujących program. Obecnie mamy w województwie zaakceptowany przez Komisję Europejską program na lata 2014-2020, ale nie mamy jeszcze dokumentu opisującego szczegółowo jakie projekty i dla jakich grup odbiorców można realizować, czyli tzw. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SzOOP). I właśnie o przygotowywanym dokumencie rozmawialiśmy na wtorkowym spotkaniu, 24 marca br.

Postawiliśmy pytania i dyskutowaliśmy: z jakimi możliwościami oraz ograniczeniami spotkają się kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe sięgając po środki unijne w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020? Jakie grupy potrzebujących będzie można wspierać z funduszy strukturalnych i w jaki sposób?

Sporo kontrowersji wywołała wysokość środków przeznaczonych na konkretne obszary (w opinii uczestników zbyt mocno wspierane mają być obszary, które całkiem dobrze sobie radzą, a tam gdzie pieniędzy brakuje, nadal będzie ich za mało), ograniczanie dostępu do udziału w konkursach organizacjom pozarządowym poprzez promowanie instytucji publicznych, rozwiązania zakładające przymus nawiązywania partnerstw itp. Wiele ze zgłaszanych wątpliwości bądź propozycji udało się na bieżąco rozwiązać i przyjąć. Inne wymagają dalszej pracy.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, projekt SzOOP trafi niebawem do szerokich konsultacji. A Federacja już planuje następne spotkania poświęcone temu dokumentowi.