Aktualności

2014-07-01 Co dodać, a co usunąć z programu współpracy województwa z NGO

Co nowego może znaleźć się w programie współpracy regionalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi? M.in. wspólna kampania na rzecz 1% dla organizacji z regionu, konkurs wspierający pracę z rodziną, giełda partnerów międzynarodowych.

W czwartek, 26.czerwca 2014 roku w Toruniu odbyło się seminarium „Modelowe procesy konsultacji społecznych Programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” zorganizowane przez Federację wspólnie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego. Wśród kilkudziesięciu uczestników spotkania byli przedstawiciele III sektora regionu (zarówno z dużych miast jak i mniejszych miejscowości) oraz administracji publicznej szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego.

Uczestnicy dyskutowali nad tym dlaczego, co i w jakim celu warto realizować w przyszłym roku w programie współpracy. Pojawiło się kilka konkretnych propozycji od uczestników spotkania tego co dodać w programie (np. regionalna kampania 1%, nowe zadania priorytetowe i nowe formy wsparcia, czy rozwijanie współpracy międzynarodowej), jak i tego co w nim usunąć (wyliczono wiele punktów za którymi nie stoją żadne konkretne działania). To wszystko propozycje do powstających założeń do Programu wojewódzkiego na 2015 rok. Federacja będzie nad nimi nadal pracować, uszczegóławiać, a do tej pracy ponownie zaprosi organizacje z regionu.
 

.

 Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.